ANBEFALTE INNLEGG
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ODDBJØRN!
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ODDBJØRN!
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED STINE!
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED STINE!
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ANDERS!
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ANDERS!
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI KJENT MED TERJE!
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI KJENT MED TERJE!
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED STEVEN!
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED STEVEN!

Ledelse og barneoppdragelse - to sider av samme sak?

Hva er fellesnevneren mellom ledelse og barneoppdragelse? I en usikker og krevende verden får ledere stadig større ansvar for å sikre et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø. Her kommer “trygghetssirkelen” inn, en modell som er like relevant i barneoppdragelse som i ledelsesfaget.
foto-422Trygghetssirkelen: En fellesnevner for ledelse og barneoppdragelse


Trygghetssirkelen er et grunnleggende konsept i barneoppdragelse og beskriver hva barn trenger for at trygge relasjoner skal bygges opp og vedlikeholdes, og hva denne tryggheten har å si for barns utvikling. I omsorg for barn er trygghetssirkelen en modell som illustrerer hvordan barn utforsker verden under foreldrenes tilsyn. For eksempel er det slik at når barn møter utfordringer, og de vet at de kan vende tilbake til sine omsorgspersoner for trøst og støtte, så tør de å ta nye steg, utfordre seg selv og gå ut og utforske verden.

På denne måten blir foreldrene en trygg base for barnets utforskning og livsutfoldelse. Tilsvarende vil mangel på en trygg base gjøre barn utrygge og hemme deres utvikling og frigjørelse. Tilsvarende kan vi tenke om ledelse. En god leder fungerer som en trygg base for sine ansatte. Lederen setter tydelige forventninger, gir medarbeiderne rom til å utfordre seg selv, og støtter dem når de møter hindringer. På denne måten bidrar leder til å skape en organisasjon som fungerer som en trygg arena for læring og utvikling.

book mote 2 2Når usikkerheten rammer: Lederens ansvar

I perioder med krise og usikkerhet blir lederens rolle enda viktigere. På samme måte som et barn ser til foreldrene for veiledning og støtte når det står overfor noe skremmende eller ukjent, ser medarbeidere til sine ledere for veiledning og støtte i usikre tider. Det er i disse periodene at lederens evne til å skape trygghet, kommunisere klart, og lede med empati, virkelig blir testet.
 
Når omgivelsene er uforutsigbare, trenger medarbeidere en leder de kan stole på, en som kan skape opplevelsen av stabilitet og trygghet. En leder som gjør at medarbeiderne tør å utforske muligheter og utfordre seg selv og andre, tross usikkerhet.

 

Organisasjonen som en trygg hjemmearena


Akkurat som en god forelder skaper et trygt og forutsigbart hjemmemiljø, har ledere ansvar for å skape en organisasjon hvor medarbeiderne føler seg trygge. Dette handler blant annet om å skape psykologisk trygghet på arbeidsplassen, eller som arbeidsmiljøloven beskriver i § 4-1, 1) “Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.”
 
Amy Edmondson, professor ved Harvard Business School, har popularisert begrepet psykologisk trygghet og vi ser at mange ledere er opptatt av å skape dette i sine organisasjoner. 
Psykologisk trygghet innebærer å skape et miljø hvor medarbeiderne føler at de kan be om hjelp, komme med ideer, og være seg selv, uten frykt for å bli avvist, latterliggjort eller straffet. Det handler om å skape en atmosfære hvor folk er komfortable med å være usikre, stille spørsmål, og lære av sine feil.

Det handler om å skape et arbeidsmiljø hvor folk tør «å være seg selv». På denne måten bidrar alle med sine beste forbedringsforslag og terskelen for å gi hverandre tilbakemeldinger er lavere. De organisasjonene som lykkes med dette klarer å endre, utvikle og fornye seg – og som et resultat av det levere bedre tjenester og produkter til sine kunder. Dette fenomenet har flere likhetstrekk med det vi søker å oppnå i barneoppdragelsen. Vi ønsker å skape en dynamikk og et miljø hvor våre barn vokser opp og føler seg trygge, verdsatt og fri til å utforske verden rundt seg.
 
 

Her er ti råd for hvordan du kan bygge psykologisk trygghet:

 

1. Still nysgjerrige spørsmål
Det å være nysgjerrig på andres meninger, tanker og idéer – selv om de er ulike dine egne, er med på å bygge psykologisk trygghet. Dersom du tør å være nysgjerrig på hva dine kolleger mener om saker som diskuteres, beslutninger som tas eller prosjekter som gjennomføres, vil du bidra til å skape en kultur hvor folk sier det de mener. Det motsatte av å være nysgjerrig – dømmende – kan være med på å skape en psykologisk utrygg kultur.
 
2. Benytt selvavsløring
Å «by litt på seg selv» gjennom selvavsløring er virksomt for å bygge psykologisk trygghet. Fortell gjerne om noen feil du har gjort eller noen ting du syns kan være litt sårbart å dele. Da setter du et eksempel til etterfølgelse og demonstrerer til de andre at «her er det greit å fortelle om de tingene vi ikke får til».
 
3. Lytt aktivt når andre forteller om egne idéer, tanker, bekymringer eller feil
Å demonstrere det vi på fagspråket kaller sosial sensitivitet – nemlig å vise at du lytter når andre forteller om ting som kan være litt ubehagelig eller sårbart å dele. Dersom folk opplever at man ikke lytter når man forteller om vanskelige ting, så skaper dette en sterk utrygghet. Det gjør at ansatte velger å holde tilbake informasjonen fordi de opplever at det ikke blir lyttet til. Da går man glipp av verdifulle innspill, tanker eller feil som man kan lære av.
 
4. Gi feedback til hverandre
Å gi tilbakemeldinger til kolleger er viktig, og det er også viktig hvordan vi gjør dette. Dersom man kombinerer tydelighet med vennlighet ser vi at tilbakemeldingen har størst sannsynlighet for å bli tatt imot. Noen ganger kan det være nyttig å avvæpne situasjonen før man gir selve tilbakemeldingen med å si noe som forbereder personen på at du skal gi tilbakemelding, og at det gjerne kan være vanskelig å høre.
 
5. Ta tak i teamets tilstand
I team og avdelinger ser vi noen ganger at det er en atmosfære av frustrasjon eller usikkerhet. Å tørre å sette ord på dette, fortelle om det du observerer og skape dialog i teamet rundt denne atmosfæren er virksomt. Vi kaller gjerne dette for å se teamet utenfra eller å ta «helikopterperspektiv». Dersom vi lar disse tilstandene flyte fritt uten at vi tar kontroll på dem, forsurer de miljøet og den psykologiske tryggheten reduseres.
 
6. Vis respekt både «av og på banen»
Når vi arbeider i team er det viktig at vi viser respekt og forståelse for hverandre både når vi er sammen, men også på bakrommet. Dersom vi snakker nedlatende om våre kolleger bak andres rygg skaper dette en kultur av utrygghet og usikkerhet. Folk blir mer selv-beskyttende og lite villige til å dele av sine tanker, idéer, feil og bekymringer – fordi de lurer på hvordan dette blir snakket om i etterkant.
 
7. Forsøk genuint å ønske å lære
Det å innta en posisjon av uvitenhet kan være skremmende. Dersom du viser til dine kolleger at du ønsker å lære av dem, demonstrerer du en nyttig atferd gjennom din væremåte. Du går foran som et eksempel om at «her er det greit å ikke kunne alt – vi kan lære av hverandre». Ofte unngår vi å genuint vise et ønske om å lære av hverandre fordi det betyr at vi kan fremstå som inkompetente eller dumme.
 
8. Skap tydelighet rundt mål, roller og forventninger
Ved å ha en tydelighet rundt disse elementene så vet alle hvilken retning vi skal (mål), hvem som skal gjøre hva (roller) og hvordan vi skal gjøre dette (forventninger). Denne tydeligheten fjerner usikkerhet og bygger samtidig psykologisk trygghet. I avdelinger og team som mangler tydelighet rundt dette ser vi at det er flere kilder til uenighet, usikkerhet og uheldige konflikter.
 
9. Skap struktur som sørger for at vi undersøker oss som team
Ved å ha prosesser eller strukturer som sørger for at dere iakttar / undersøker dere selv blir dere også mer bevisst på hva teamet eller avdelingen må forbedre seg på. Ofte ser vi at team har regelmessige møter (f.eks. annenhver uke) hvor de bruker 30 minutter på å si noe om (1) Hva er vi gode på? (2) Hva kan vi bli bedre på? (3) Hva skal vi starte med som vi ikke gjør i dag? (4) Hva skal vi slutte med som vi gjør i dag? (5) Hva skal vi fortsette med som vi allerede gjør? Gjennom å regelmessig studere disse faktorene i egen avdeling/eget team, identifisere og prioritere noen forbedringspunkter så har man implementert en struktur som skaper trygghet i avdelingen/teamet.
 
10. Be om tilbakemelding på måten du kommuniserer
Spør dine kolleger hvordan de opplever at du kommuniserer med dem, og be gjerne om tilbakemelding på hva de syns fungerer godt og hva de synes kunne vært bedre. Dette kan være skremmende å gjøre, men dersom vi forsøker å ta imot denne tilbakemeldingen blir vi også bedre lagspillere – og er med på å skape psykologisk trygghet.
 
Noen av disse rådene er dere sannsynligvis gode på allerede. Det vi anbefaler er å velge ut noen av dem og trene spesifikt på disse. Psykologisk trygghet er viktig og blir enda viktigere fremover etter hvert som endringer skjer raskere og arbeidsoppgaver krever større fleksibilitet og tilpasningsdyktighet fra arbeidstakere.
 


Mentalisering: Forstå oss selv og andre


I både ledelse og barneoppdragelse er det avgjørende å kunne forstå og tolke egne og andres tanker, følelser og handlinger. Denne grunnleggende ferdigheten er kjent som mentalisering.  Vi trenger å forstå hva som driver oss selv og andre, slik at vi kan respondere på en hensiktsmessig og effektiv måte. I barneoppdragelse hjelper dette oss til å forstå barnets behov og atferd. I ledelse hjelper det oss å forstå våre medarbeideres motivasjon, følelser og atferd, slik at vi kan lede dem på en mer effektiv og empatisk måte.
 
I Bjørnson Onlines modul om “Mentalisering” kan du lære mer om hva mentalisering er, hvordan det kommer til uttrykk og hvordan du kan utvikle din evne til å forstå deg selv og andre på en god måte. Dette er grunnleggende viktig innsikt og kompetanse for både ledere og foreldre. 
 


Bjørnson Organisasjonspsykologene - en nyttig støttespiller


Det er mange likheter mellom ledelse og andre roller i livet, og ved å forstå disse likhetene - og ulikhetene - kan vi både bli bedre ledere og mestre livet bedre. Rollen som leder krever evne til å skape trygghet, forstå og tolke menneskelig atferd adekvat, og lede effektivt gjennom usikkerhet.
 
Bjørnson Organisasjonspsykologene hjelper ledere og organisasjoner med å utvikle disse ferdighetene. Våre konsulenttjenester og digitale løsninger, som Bjørnson Online, gir deg tilgang til vår ekspertise og støtte når du trenger det mest. Uansett om du leder en organisasjon, en avdeling eller et team kan du dra nytte av vår fagekspertise på ulike plattformer og kombinere digitale produkter og konsulenttjenester slik at det passer deg og din virksomhet best.
 
En viktig del av Bjørnson Online er våre digitale moduler, som gir deg fleksibel tilgang til informasjon og verktøy for å utvikle dine lederferdigheter. Modulene dekker et bredt spekter av temaer, fra kommunikasjon og teambygging, til endringsledelse og stressmestring.
 
Bjørnson tilbyr også lederveiledning og coaching, som kan hjelpe deg å løse spesifikke utfordringer, utvikle nye ferdigheter, eller ganske enkelt gi deg et nytt perspektiv på ledelse. Våre erfarne konsulenter og ledertrenere kan tilby verdifull innsikt og støtte, uansett hvilke lederutfordringer du opplever.
 
I rollen som leder er det viktig å huske at det ikke finnes en "one size fits all"-løsning. Hver leder, hvert team, og hver organisasjon er unik. Det som fungerer for en, vil ikke nødvendigvis fungere for en annen. Det gjør vårt fleksible konsept for lederstøtte og utvikling relevant. 
 
Bjørnson Organisasjonspsykologene ønsker å hjelpe deg å finne løsninger som både passer for deg og teamet ditt. Vi tror på kraften i psykologisk trygghet, mentalisering og effektiv ledelse, og vi støtter deg gjerne på veien med å bli en enda bedre leder. Book et møte med oss i dag og diskuter hvordan vi kan støtte dere i arbeidet med å utvikle lederne i din virksomhet med en av våre erfarne konsulenter.
 


Vanlige spørsmål og svar

 

Hva er psykologisk trygghet?
Psykologisk trygghet beskriver dynamikk mellom mennesker hvor man føler seg komfortabel med å være seg selv, be om hjelp eller støtte, innrømme feil og komme med ideer uten frykt for kritikk, latterliggjøring eller straff. I et psykologisk trygt miljø er det en delt opplevelse mellom kolleger at det er trygt å være åpen, ærlig og kreativ, noe som fremmer både innovasjon, læring og produktivitet.
 
Hva er mentalisering, og hvorfor er det viktig i ledelse?
Mentalisering er evnen til å forstå og tolke menneskelig atferd i form av underliggende tanker, følelser, ønsker og behov. I ledelse er mentalisering viktig fordi det hjelper ledere å forstå hva deres teammedlemmer tenker og føler, noe som kan bidra til bedre kommunikasjon, konflikthåndtering, og teamdynamikk. En leder som er dyktig på å mentalisere seg selv og andre vil ha gode forutsetninger for å skape et miljø preget av psykologisk trygghet, hvor medarbeidere føler seg forstått, verdsatt, og er trygge på å uttrykke seg.

Hvordan kan Bjørnson Organisasjonspsykologene hjelpe ledere?
Bjørnson Organisasjonspsykologene tilbyr en rekke tjenester og digitale løsninger for å støtte ledere. Dette inkluderer blant annet digitale moduler via Bjørnson Online, lederveiledning, leder- og ledergruppeutvikling samt organisasjonsutvikling. Erfarne konsulenter bidrar til økt innsikt og utvikling, støtter lederne med å takle utfordringer og utvikle nye ferdigheter. 

Hva dekker modulene i Bjørnson Online?
Bjørnson Online dekker et bredt spekter av temaer som er viktige for god ledelse. Herunder kommunikasjon, teambygging, endringsledelse, kræsjkurs i følelser, lederen som rollemodell, kunnskap om hjernen samt organisasjonskultur med mer. Modulene gir ledere tilgang til  informasjon og verktøy som hjelper dem å utvikle sine lederferdigheter.

Hva menes med "one size fits all"-løsningen, og hvorfor fungerer den ikke for ledelse?
En "one size fits all"-løsning er en standardisert tilnærming som antar at den samme metoden eller løsningen vil fungere for alle. I konteksten av ledelse er dette sjeldent effektivt, da hver leder, hvert team, og hver organisasjon er unik. Det som fungerer for en person eller et team, vil ikke nødvendigvis fungere for en annen. Derfor vektlegger Bjørnson Organisasjonspsykologene skreddersydd støtte, veiledning og utvikling, som hensyntar individuelle og teambaserte forskjeller samt den aktuelle konteksten man opererer i.  
 

book mote 1 2


 

RELEVANT

AKTUELT

oddb12
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ODDBJØRN!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ODDBJØRN!

AKTUELT

Stine1
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED STINE!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED STINE!

AKTUELT

anders
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ANDERS!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ANDERS!

AKTUELT

Terjeredigert1
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI KJENT MED TERJE!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI KJENT MED TERJE!

AKTUELT

Skjermbilde%202023-11-30%20kl_%2010_20_15
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED STEVEN!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED STEVEN!

AKTUELT

Kristin%20Fjermestad
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED KRISTIN!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED KRISTIN!

AKTUELT

june
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED JUNE!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED JUNE!

AKTUELT

Aaiza%20backstage
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED AAIZA!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED AAIZA!

AKTUELT

portrett%20mona
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED MONA!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED MONA!

AKTUELT

erlend
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ERLEND!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ERLEND!

AKTUELT

Kathrine_Portrettintervju
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED KATHRINE!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED KATHRINE!

AKTUELT

%C3%98ivind
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ØIVIND!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ØIVIND!

AKTUELT

Maria%20portrettintervju
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED MARIA!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED MARIA!

AKTUELT

foto-466
Hvordan bygge team som flytter organisasjoner?
Artikkelen er en oppfølger til vår forrige artikkel med tittel "Gode team flytter organisasjoner". Denne gangen gir vi deg gode råd for hvordan slike team kan utvikles.
Hvordan bygge team som flytter organisasjoner?

AKTUELT

Portrett%20Knut%20Rino
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED KNUT RINO!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED KNUT RINO!

AKTUELT

IMG_6075
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED CECILIE!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED CECILIE!

AKTUELT

Julie
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED JULIE!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED JULIE!

AKTUELT

IMG_2219
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED AUGUSTA!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED AUGUSTA!

AKTUELT

Mai
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED MAI!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED MAI!

AKTUELT

utnyttelse%20av%20teamets%20evner
Gode team flytter organisasjoner
Du har sikkert erfaring fra mange forskjellige team i din tid i arbeidslivet. Noen har fungert godt og noen mindre godt. Hva var det som gjorde at noen team fungerte bedre enn andre? Hva kjennetegner egentlig et godt team? Hvordan jobber de? Hva er effekten av et godt teamsamarbeid?
Gode team flytter organisasjoner

AKTUELT

foto-1359
Kræsjkurs i følelser for ledere
“Kræsjkurs i følelser” er kanskje ikke noe du hadde forventet å høre om i arbeidslivet - tradisjonelt sett er ikke følelser et tema som har vært særlig høyt på leder agendaen. I dag forstår vi bedre viktigheten av følelser og deres relevans for ledelse. Ledere som forstår og håndterer følelser effektivt, viser seg å være mer effektive i sine roller og bidrar til å skape mer produktive og tilfredse team og medarbeidere. Så hva betyr det egentlig å være en leder med høy kompetanse på følelser? Og hvordan kan ledere utvikle denne evnen? La oss dykke dypere ned i dette viktige temaet.
Kræsjkurs i følelser for ledere

AKTUELT

foto-422
Ledelse og barneoppdragelse - to sider av samme sak?
Hva er fellesnevneren mellom ledelse og barneoppdragelse? I en usikker og krevende verden får ledere stadig større ansvar for å sikre et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø. Her kommer “trygghetssirkelen” inn, en modell som er like relevant i barneoppdragelse som i ledelsesfaget.
Ledelse og barneoppdragelse - to sider av samme sak?

AKTUELT

Perspektiver
Hva har politiets avhørsmetodikk, parforhold og ledelse til felles?
En felles utfordring for politietterforskere, parforhold og ledere er bekreftelsesfellen.
Hva har politiets avhørsmetodikk, parforhold og ledelse til felles?

AKTUELT

foto-883
Hvorfor blir noen medarbeidere stresset mens andre trives under press?
Stress påvirker trivsel, prestasjon og bærekraft i arbeidslivet. Positivt stress skjerper oss, mens negativt stress kan gi hukommelses- og konsentrasjonsvansker, samt emosjonelle utfordringer. Negativt stress rammer både arbeid og privatliv og påvirker ansattes prestasjoner. Ledere og HR har et viktig ansvar i arbeidet med å ivareta et sunt arbeidsmiljø og styrke mestringsopplevelser.
Hvorfor blir noen medarbeidere stresset mens andre trives under press?

AKTUELT

jun-10
"Hjemmekontor - et gode for hvem ?"
Kronikk av Erik Dale, Assosiert Seniorkonsulent i Bjørnson Organisasjonspsykologene: Hjemmekontor var for de fleste et ukjent begrep for bare fire år siden. Har det blitt et gode for et mindretall og et fenomen som skaper et nytt skille i norsk arbeidsliv? Kan hjemmekontor bli noe man vil kompenseres for å ikke ha?
"Hjemmekontor - et gode for hvem ?"

AKTUELT

IMG_9133
Bjørnsonkonferansen 10. november: God ledelse i krevende tider
Mange virksomheter står foran krevende utfordringer. God ledelse med evne til endring og omstilling er viktigere enn noen gang. Hvis du som leder er opptatt av å gå foran, er årets Bjørnsonkonferanse stedet for deg. På programmet står viktige og topp-aktuelle tema presentert av flere eksperter innen ledelse og omstilling. Blant annet vil Per Espen Stoknes professor med doktorgrad i grønn økonomi fortelle deg hvordan du lykkes med lønnsom klimaomstilling. Sjekk ut hva Per Espen vil snakke om på konferansen, og meld deg på!
Bjørnsonkonferansen 10. november: God ledelse i krevende tider

AKTUELT

Forside%20program
HAALAND AKADEMIET - ET UNIKT TILBUD TIL NÆRINGSLIVSLEDERE!
Haaland Akademiet 2021/2022 ble en stor suksess, med innholdsrikt program og en givende arena for lederutvikling og nettverking.
HAALAND AKADEMIET - ET UNIKT TILBUD TIL NÆRINGSLIVSLEDERE!

AKTUELT

mai-1573
Faglig påfyll og gode lederråd direkte fra Studio Bjørnson
Pandemien har forsterket fokuset på omstilling og ledelse. I Bjørnson Organisasjonspsykologene følger vi opp, og etablerer Studio Bjørnson. Det er vår nye satsing på aktuelle ledertema, sendt som webinar, podcast eller fra studio.
Faglig påfyll og gode lederråd direkte fra Studio Bjørnson

AKTUELT

ob
Klar for 3000 nautiske mil for å skape oppmerksomhet om arktiske strøk
Med Bjørnson Organisasjonspsykologene som samarbeidspartner, har de kastet loss og satt kursen mot nord. Målet er å dokumentere og skape engasjement omkring sårbare og livsviktige arktiske strøk. Ekspedisjonsleder Andreas B. Heide og hans besetning om bord på seilbåten Barba har store ambisjoner for turen.
Klar for 3000 nautiske mil for å skape oppmerksomhet om arktiske strøk

AKTUELT

Bj%C3%B8rnson%2020%20%C3%A5r%20januar%202021%20Ingrid%20og%20%C3%98ivind
2020 et godt år for Bjørnson, styrket posisjon og nye kontrakter
Et krevende år for store deler av næringslivet til tross: Bjørnson Organisasjonspsykologene avsluttet 2020 med gode resultater. Posisjonen er styrket, slår daglig leder Ingrid Ottesen fast, og viser til nye kontrakter innen leder- og organisasjonsutvikling med bransjeledende kunder som Lyse og Gassco.
2020 et godt år for Bjørnson, styrket posisjon og nye kontrakter

AKTUELT

june
Klar for Bjørnson etter 25 års erfaring med ledelse
Hun har 25 års fartstid som leder, og har erfaring fra alt fra oppstartselskaper til internasjonale konsern. June K. Lima kjenner utfordringene innen finans, energi, eiendom og salg og service, for bare å ha nevnt noe. I dag har hun sin første arbeidsdag i Bjørnson Organisasjonspsykologene.
Klar for Bjørnson etter 25 års erfaring med ledelse

AKTUELT

Jubileum og sterkere posisjon enn noen gang
20 år med spisskompetanse innen organisasjonspsykologi og ledelse. For Bjørnson Organisasjonspsykologene er 2021 en milepæl. Selskapet jubilerer, og står sterkere enn noen gang som leverandør til en rekke bransjeledende virksomheter.
Jubileum og sterkere posisjon enn noen gang

AKTUELT

businessbilder12
Alle snakker om psykologisk trygghet – men hvordan skaper du det egentlig?
Alle snakker om psykologisk trygghet – men hvordan skaper du det egentlig?

AKTUELT

kyrrek
Usikre tider gir store muligheter for kreative og nytenkende ledere
Statlige ordninger og kriselån til tross: Koronapandemien vil gjøre at verdiskapingen og veksten i næringslivet flater ut og kan hende går i minus. En av de største usikkerhetsfaktorene er at vi ikke vet hvor langt ned vi skal før kurven igjen vender oppover.
Usikre tider gir store muligheter for kreative og nytenkende ledere

AKTUELT

Gode råd i krise - Led deg selv og andre trygt i utrygge tider
På mange måter har vi aldri vært så alene og samtidig så felles ansvarlige som nå. Felles ansvarlige for å redusere utbredelsen av koronaviruset. Dette har motivert oss i Bjørnson Organisasjonspsykologene til etablere en liten ressursbank som inneholder gode råd til hvordan vi kan stå bedre gjennom denne krevende situasjonen, hver for oss og sammen. Som leder og menneske. Vi håper dette kan være til støtte og inspirasjon for deg i en krevende tid.
Gode råd i krise - Led deg selv og andre trygt i utrygge tider

AKTUELT

Cecilie%20mars%2020
Opplever du koronafrykt? Her er psykologens råd til å takle «emosjonell kidnapping"
Opplever du koronafrykt? Her er psykologens råd til å takle «emosjonell kidnapping"

AKTUELT

%C3%B8b
Vil skape tryggere ledere
Når sjefen er trygg i sjefsrollen, blir det lettere for ansatte å dele bekymringer og ta opp mangler. Dette blir tema under årets Bjørnson­konferanse som avvikles mot slutten av året.
Vil skape tryggere ledere

AKTUELT

JTI%2004_09_2019
Forstå arbeidspreferanser - skap prestasjonsglede og resultater!
Verktøyet Jung Type Index (JTI) er et nyttig verktøy for å bli mer bevisst arbeidspreferanser. Brukt som en del av systematisk kompetanseutvikling gir JTI innsikt i hva som skaper prestasjonsglede, bedrer relasjoner og styrker måloppnåelse.
Forstå arbeidspreferanser - skap prestasjonsglede og resultater!

AKTUELT

Alt_4%20NATIVE%20annonse_2dag_695
Trygge ledere leder bedre!
God ledelse gir resultater. I et arbeidsliv preget av løpende endring og omstilling, blir virksomhetens evne til å håndtere og prestere under usikkerhet et stadig viktigere konkurransefortrinn. Medarbeidere som er trygge, takler usikkerhet og endring bedre. De er mer motiverte, endringsvillige og produktive, og gir et større bidrag til virksomhetens måloppnåelse.
Trygge ledere leder bedre!

AKTUELT

pointresources_ringhorne1
Vår Energi med 3-årig kontrakt til Bjørnson Organisasjonspsykologene
I 2019 ble Bjørnson Organisasjonspsykologene tildelt en 3-årig kontrakt på lederutvikling for Vår Energi. Bjørnson fikk kontrakten i en nasjonal anbudskonkurranse.
Vår Energi med 3-årig kontrakt til Bjørnson Organisasjonspsykologene

AKTUELT

IO%20web%20slide%20NY_191
Bjørnson Organisasjonspsykologene får millionstøtte fra Forskningsrådet
Bjørnson Organisasjonspsykologene får flere millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet til utvikling av en lederutviklingsapp, som skal gi bedre medarbeideroppfølging, mer motiverte og produktive medarbeidere. I prosjektet vil Bjørnson samarbeide med Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.
Bjørnson Organisasjonspsykologene får millionstøtte fra Forskningsrådet

AKTUELT

Økt mangfold bidrar til god ledelse
Ledelse handler om å trå utenfor komfortsonen, og det får deltakerne trent på når de møtes på programmet Kvinner viser vei.
Økt mangfold bidrar til god ledelse

AKTUELT

ALT%203%20io%20br%20%C3%B8b
Kultursjef i Risa Gruppen fikk Bjørnsons inspirasjonspris 2018!
-”I Risa spiser vi pizza, ikke biff. For i Risa så deler vi»! Sa Bjørn Risa i sitt innlegg på Bjørnsonkonferansen. En halvtime brukte han på å gå gjennom «70 år med Risa - på godt og vondt!" 80 lysark på 30 minutter. En spennende historie levert i et forrykende tempo, av en kultursjef med engasjement og glimt i øye.
Kultursjef i Risa Gruppen fikk Bjørnsons inspirasjonspris 2018!

AKTUELT

Ingrid_191
Rigg for vekst
Bedrifter som investerer i utvikling av ledere og ansatte blir attraktive for flinke folk. Organisasjoner med god læringsevne er bedre rustet til å gripe forretningsmuligheter i nedgang og oppgang.
Rigg for vekst

AKTUELT

Cecilie%20Thorsen_Politilederen
Varsling – et lederansvar
Hvorfor kan varslingssaker ramme så hardt? Hvorfor er noen «størst» på varsling? Hvor viktig er lederens rolle i varslingssaker? Dette var spørsmålene psykologspesialist Cecilie Thorsen stilte i begynnelsen av sitt innlegg på politilederkonferansen på Gardermoen i mai. Og vi tok en prat i etterkant for å få utdypet noen av punktene og for å få et bredere perspektiv på varslingsproblematikken fra et annerledes ståsted.
Varsling – et lederansvar

AKTUELT

Ane%20alt_%202%20(nr_13)
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen
I kjølvannet av #metoo er seksuell trakassering kommet på dagsorden. Psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ane Johnsen Lien, oppfordrer til en diskusjon om hvordan man ønsker arbeidsplassen skal være. Når det fremkommer opplevelse av seksuell trakassering i arbeidsmiljøundersøkelser, så betyr ikke det at intensjonen har vært å trakassere noen. Men det innebærer å reise et rødt flagg, og at dette er noe man må se på og snakke om.
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen

AKTUELT

Prestasjonsmotivasjon!
AMI gir økt innsikt i hva som motiverer medarbeidere og ledere til gode prestasjoner over tid. Kunnskap om motivasjonsdrivere som får den enkelte til å prestere på sitt beste er viktig for å kunne utøve målstyrt prestasjonsledelse og oppnå en bærekraftig prestasjonskultur.
Prestasjonsmotivasjon!

AKTUELT

enquete
Viktige perspektiver på det digitale skiftet
Ny teknologi og fokus på digitale løsninger stiller store krav til ledelse. Skal lederne klare utfordringene, må de tenke og arbeide på nye måter, både internt i bedriften og utad. Det var blant konklusjonene under Bjørnsonkonferansen 2017.
Viktige perspektiver på det digitale skiftet

AKTUELT

Bj%C3%B8rnsons%20Lederpris_pressemelding%20
Bjørnsons Lederpris 2017
Sjur Svaboe har fått Bjørnsons Lederpris for 2017. Svaboe, som er styreformann i Biolink Group og mannen bak blant annet Medpalett og Medox, har unike egenskaper som leder og forretningsutvikler, het det i begrunnelsen da daglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ingrid Ottesen, delte ut prisen.
Bjørnsons Lederpris 2017

AKTUELT

Aktuelt%20BK2017
Alt klart for Bjørnsonkonferansen
Deltakere og foredragsholdere er klare for Bjørnsonkonferansen 2017 som går av stabelen onsdag 15. november. Arrangementet har toppledere som målgruppe og årets tema er ledelse i det digitale skiftet.
Alt klart for Bjørnsonkonferansen

AKTUELT

connect%20vekst%20aktuelt%20juli
Skal bedriften lykkes, må mennesker og kultur fungere
Kampen om kundene og markedsandelene er tøff. Vinnerne er bedrifter som henger med på innovasjon og utvikling, og som tar steget inn i en mer digital arbeidsdag. Skal du ha suksess må du imidlertid ha fokus på en av de viktigste driverne bak vekst og utvikling - menneskene i organisasjonen.
Skal bedriften lykkes, må mennesker og kultur fungere

AKTUELT

Aktuelt%20H%C3%85
Gode ledere gir gode barnehager
Ikke noe er viktigere for oss enn ungene våre. Å legge grunnlaget for et godt liv, begynner allerede i barnehagen. Det vet barnehagesjef Hildegunn Sørfonn Husveg i Hå kommune. Sammen med dyktige medarbeidere og med Bjørnson Organisasjonspsykologene på laget, sørger hun for at de yngste har det godt.
Gode ledere gir gode barnehager

AKTUELT

gunnars
Klare forventninger gir trygge medarbeidere
Er du leder, er du kanskje en av dem som synes det er vanskelig å legge jobben fra deg når arbeidsdagen er over. Flyter arbeidet over i privatlivet, kan du lett oppleve stress og konflikter. Mange har det nettopp slik, forteller Gunnar Schaefer, sr. konsulent og ny partner i Bjørnson Organisasjonspsykologene.
Klare forventninger gir trygge medarbeidere

AKTUELT

lederraad
Lederne opptatt av tydelige mål og gode relasjoner
Felles identitet i organisasjonen er viktigere enn noen gang. Å stå sammen bidrar til å styrke motivasjonen hos medarbeiderne. Det var en av konklusjonene under det såkalte Lederrådet i forbindelse med Bjørnsonkonferansen 2016.
Lederne opptatt av tydelige mål og gode relasjoner

AKTUELT

erikdale
Kruse Smith topper pallen med bransjens dyktigste folk
Lederne går foran når nye mål skal nås. Det er strategien i Kruse Smith som både vil sikre og styrke posisjonen som entreprenør. Samarbeidet med Bjørnson er en viktig del av satsingen.
Kruse Smith topper pallen med bransjens dyktigste folk

AKTUELT

IMG_2534
Slik løser du konflikten
For mange av oss er det noe av det vanskeligste vi kan oppleve. En konflikt er krevende, enten den oppstår på jobb eller i andre sammenhenger. Den stjeler energi, kan sette dype spor og er ødeleggende. Ta grep snarest mulig, anbefaler Ane Johnsen Lien, psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson.
Slik løser du konflikten

AKTUELT

gjesdal_ny
En kommune i vekst trenger ledere som leverer
Ordfører Frode Fjeldsbø (til venstre) og rådmann Knut Underbakke utgjør et sterkt lederteam i Gjesdal.

Gjesdal er en kommune i utvikling. Det handler om smart bruk av energi og teknologi, en effektiv kommuneadministrasjon, engasjerte innbyggere og sterk identitet. Kort sagt alt det som skaper et godt sted å bo og arbeide. Kommunen er en del av regionens Smart City-satsing, og har store ambisjoner for framtiden!
En kommune i vekst trenger ledere som leverer

AKTUELT

FullSizeRender
Det er nå vi trenger ledere som stiller krav og tar tak
Det er tøffe tider i arbeidslivet. I Rogaland alene er over 10.000 personer arbeidsledige. Det som for få år siden var et stramt arbeidsmarked hvor medarbeiderne nærmest kunne velge og vrake i tilbud, er tørket inn til et marked som trolig aldri når samme, gamle høyder igjen. Den kanskje viktigste suksessfaktoren for at det likevel kan skje, er god ledelse. Nå er tiden inne for å satse enda mer på lederutvikling i Rogalandsbedriftene.
Det er nå vi trenger ledere som stiller krav og tar tak

AKTUELT

IO%20web%20slide%20NY_191
Søkelys på ledelse i omstilling under ONS
Knapt noen gang har utfordringene innen olje og gass vært større enn i dag. Vekslende oljepris og fokus på kostnader kombinert med viktigheten av fortsatt nyskaping, stiller store krav til næringen. Bedrifter som investerer i ledelse, står bedre rustet til å møte omstillingen.
Søkelys på ledelse i omstilling under ONS
Rogaleder
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere.

Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn
Rogaleder