Våre verdier

Kjerneverdiene I Bjørnson er Fagkunnskap – Engasjement - Lønnsomhet
og Tillit. Verdiene ble utviklet i 2007 i tett dialog med både kunder og ansatte. Fremdeles danner dette verdigrunnlaget fundament og rettesnor for
utvikling av Bjørnson og setter standard for hvordan kunder og samarbeidspartnere skal oppleve møte med oss i Bjørnson.
 
Fagkunnskap
Solid organisasjonspsykologfaglig kunnskap er fundamentet for Bjørnsons virksomhet og hovedingrediensen i våre tjenester. Våre konsulenter representerer tung fagkompetanse innen ledelse, organisasjonspsykologi og arbeidsmiljø. Flere av konsulentene har i tillegg ledererfaring. Samlet gir dette et meget sterkt fagmiljø, og et godt utgangspunkt for å håndtere våre kunders utfordringer profesjonelt og praktisk. 

Engasjement
Framgangsrike organisasjoner har et fellestrekk: Engasjerte medarbeidere og ledere som trives. Bjørnson er en engasjert rådgiver og sparringpartner. Vi bidrar til å styrke kundens organisatoriske konkurransefortrinn, og benytter velprøvde tiltak og metoder til utvikling av ledere, team og arbeidsmiljø. Vi møter kundene med støtte, tydelige forventninger og krav. Med utgangspunkt i deres situasjon, målsettinger og rammebetingelser, identifiserer vi ønsker og behov for utvikling. Slik tilrettelegger vi for godt samarbeid, god ressursutnyttelse og høy måloppnåelse. Vi legger stor vekt på at oppdragsgiver skal eie prosessen og være engasjert i arbeidet. På den måten sikres best mulig forankring, motivasjon og varig resultat.
 
Lønnsomhet
Engasjerte medarbeidere skaper gode resultater. Vår kompetanse og erfaring bidrar til løsninger som gir økt trivsel og økte prestasjoner. I forbindelse med gjennomføringen av oppdrag er vi opptatt av å sikre kompetanseoverføring, slik at kunden på sikt selv mestrer utfordringer og oppgaver. Vi er opptatt av å balansere organisasjonens målsetting om organisatorisk vekst og økonomiske resultater med menneskers behov for mening, trygghet, bærekraft, vekst og utvikling. Målet er at både humankapital og pengekapital skal gi god avkastning.
 
TILLIT
Gjennom tett og godt samarbeid med våre kunder og hjelp til å løse krevende utfordringer bygger vi trygghet og tillit. Et resultat som gjenspeiles i høy kundetilfredshet. Alle medarbeidere i Bjørnson er underlagt strenge etiske prinsipper, og våre konsulenter er autoriserte fagfolk, underlagt strenge krav til kontinuerlig faglig utvikling og spesialisering. Det garanterer en solid leveranse. Du kan stole på Bjørnson.


 

Building People Builds Business