Organisasjonsutvikling

Når Bjørnson engasjeres for å bistå med organisasjonsutvikling, skreddersyr vi tilnærming og prosess. Basis er kundens situasjon og målsettinger. Vår ambisjon er å bidra til bedre måloppnåelse, bærekraftig vekst og å bygge en robust og fremtidsrettet organisasjon der folk trives og presterer.

I grensesnittet mellom organisasjonens målsettinger og rammebetingelser og enkeltmenneskets behov for mening, trygghet, vekst og utvikling, vil Bjørnsons kompetanse og erfaring bidra til å finne de gode løsningene. Bjørnson tilbyr kartlegging/analyse av nå-situasjon, samt forslag til utviklingstiltak på ulike nivå i organisasjonen. 
 
Innledningsvis søker vi å få en god forståelse av hva kunden ønsker å oppnå. Vi kartlegger og identifiserer organisasjonens «her og nå» situasjon, identifiserer kundens strategi, målsettinger, verdigrunnlag, ressurser og eventuelle begrensninger. Hensikten er å forstå hva en kan bygge på og hva som må videreutvikles. Prinsippet for utviklingstiltak er at de skal bidra til oppfyllelse av oppdragsgivers kortsiktige og langsiktige målsettinger.

Bjørnson har lang erfaring og kompetanse i forhold til ledelse- og organisasjonsutvikling. Konsulentene har solid og praktisk erfaring og formell kunnskap i å vurdere, praktisere og lære bort ledelse. Bjørnson har som utgangspunkt at det ikke finnes «en løsning», men at de ulike utfordringene som ledere ofte står overfor vil kreve skreddersydde tilnærminger. Samtidig finnes det mange verktøy innenfor ledelse som kan sette den enkelte leder i stand til å vurdere dette selv. Det er viktig for oss å se, og ta hensyn til, både enkeltmennesket og helheten når vi jobber med utvikling av organisasjoner.

Vi har gode erfaringer med å benytte coaching som virkemiddel for ledere som skal ha ansvar for implementeringsprosesser. Basert på ansvar og rolle vil vi i samarbeid med leder etablere personlig utviklingsplan med konkrete mål knyttet til implementeringsaktiviteter.

Bjørnson implementerer tiltak med effekt. I implementeringsarbeidet er vi opptatt av å evaluere tiltakene for å sikre at de gir ønsket effekt og eventuelt justere kurs. Slik evaluering vil skje med utgangspunkt i forhåndsdefinerte evalueringskriterier utarbeidet sammen med oppdragsgiver. Ofte vil det være mulig å måle effekt av tiltak på etablerte KPIer på organisasjon-, leder- og medarbeidernivå. Bjørnson har eksempelvis god erfaring med å benytte 360 lederkartlegging og måling av medarbeiderengasjement og ambassadørskap.  

Trenger du hjelp til å utvikle din organisasjon? Kontakt oss.