Executive assessment

Kartlegging av lederens egenskaper og ferdigheter gjør det mulig å spisse utviklingstiltak og definere viktige utviklingsmål for videre karriereutvikling.  


360 lederkartlegging er en presis kartleggingsmetode der overordnet, sideordnet, underordnet og andre kolleger gir tilbakemelding på observert lederadferd. Lederen får en nyansert forståelse av hvordan han/hun oppfattes av andre, og av sine styrker og utviklingspotensial.

360 lederkartlegging i forkant av lederutviklingsprogram anbefales, og vi har også god erfaring med å gjøre ny kartlegging i etterkant av programmet for å måle effekt. Flere studier viser at bruk av 360 er et viktig verktøy i utvikling av lederferdigheter, og at dette i sin tur har god effekt på lederteamet og virksomhetens samlede prestasjoner.

Bjørnsons egen 360 lederkartlegging
Består av 12 kategorier som måler lederatferd, og er et utmerket utgangspunkt for å lage en målrettet lederutviklingsprosess, eller for å evaluere effekten av lederutviklingsprogram. Vi kan også tilby skreddersydde kartlegginger der vi inkluderer tema som er spesielt relevante for den enkelte kunde.

Bjørnsons 360 gir kort vei fra funn til tiltak. Lederferdighetene som blir målt kan trenes på de ulike modulene i våre lederutviklingsprogram.
Vil du vite mer om 360 lederkartlegging? Kontakt oss.

Forløs ditt potensial som toppleder
ExPI (Executive Presence Index) er et verdifullt 360 kartleggingsverktøy for utvikling av lederferdigheter som trengs for å være toppleder.

Når du skal lede mange og har strategisk ansvar, er det av stor betydning hvordan andre opplever din innsikt, vurderingsevne, kommunikasjon og evne til å ta gode beslutninger. Gjennom dimensjonene karakter, substans og stil får du innsikt i hvordan du bygger tillit og driver frem resultater. Om du allerede er eller søker å bli toppleder, vil du gjennom ExPI oppdage ditt potensial i arbeidet med å engasjere, inspirere og bevege folk.

Bjørnson Organisasjonspsykologene er først i Norge med å ta i bruk ExPI i lederutvikling.
Kartleggingen inkluderer en forberedende samtale for å ta utgangspunkt i din aktuelle situasjon som leder, og en innsiktsamtale der du får veiledning på dine resultater og hva du bør fokusere på for å oppnå ditt utviklingsmål. Dette er en kartlegging som går deg tett på klingen, og som hjelper deg til å gripe de ferdigheter og egenskaper som skjuler seg bak «executive presence».

ExPI er utviklet av Bates Communications, basert på forskning om topplederferdigheter som er kritiske for å sikre god implementering av strategi. Verktøyet er også nyttig for utvikling av ledergrupper, ledertalenter og team.

Er du opptatt av å styrke deg i rollen som toppleder? Kontakt oss.

Rekrutteringsstøtte ved ansettelse av ledere
Bjørnson tilbyr rekrutteringsstøtte for å bidra til at dere ansetter rett person i rett stilling. Vi kan ta ansvar for hele eller deler av prosessen;  fra jobbanalyse,  screening ved hjelp av tester og/eller assessment senter, til kandidatintervju og referanseintervju.

Vi benytter oss av psykometriske tester fra Cut–e, Hogrefe og Human Content, som alle er godkjent av Det Norske Veritas (DNV). Våre konsulenter er sertifiserte i bruken av disse arbeidsredskapene.
 
Assessment senter er en metode der man kombinerer bruk av flere kartleggings- og vurderingsprosesser, og inkluderer ofte simuleringsøvelser der man får et innblikk i hvordan kandidatene vil prestere i rollen de vurderes for. Assessment senter er en systematisk tilnærming som anbefales fordi den er vist å gi et solid grunnlag for beslutninger om rekruttering.

Vil du vite mer om Executive Assessment? Kontak oss