Teamutvikling

Teamarbeid er en hyppig brukt arbeidsform i mange organisasjoner i dag. Kvaliteten på teamarbeidet har ofte avgjørende betydning for resultatene organisasjoner skaper.

En vanlig definisjon på et team er to eller flere mennesker som er gjensidig avhengig av hverandre for å nå felles mål. Deltakerne i et team har ofte utfyllende egenskaper eller ferdigheter, noe som setter teamet i stand til å løse komplekse oppgaver som krever sammensatt kompetanse. Både den gjensidige avhengigheten og dette med forskjelligheten kan være et tveegget sverd. Å være avhengig av andre for å få løst en oppgave kan være svært frustrerende når et team møter motstand underveis, og det er risiko for energilekkasje i form av utstrakt frustrasjon over kollegers utilstrekkelige innsats eller kompetanse. Forskjellighet kan likeså være forbundet med risiko for misforståelser, vansker med kommunikasjon og samarbeid.

Godt teamarbeid forutsetter med andre ord en hel del kommunikasjons- og samhandlingskompetanse. Styrken ved teamarbeid er nettopp å utnytte hver enkelt teamdeltakers kompetanse og egenskaper til det fulle. Teamprosesser er ofte prosesser hvor det ikke finnes et fasitsvar, men hvor det å koble ulik erfaring skaper de unike løsningene.

Teamutvikling i Bjørnson regi tilpasses den enkelte kundes situasjon. I en innledende fase er vi opptatt av å kartlegge teamets formål, oppgaver, kompetanse, sammensetting og rammebetingelser. Basert på dette gjennomfører vi en teamanalyse hvor vi klargjør utviklingsbehov. I hele prosessen er vi opptatt av å skape motivasjon for endring. Teamdeltakernes forskjellighet betraktes hele tiden som en kilde til videre vekst og utvikling. 
 
En vellykket teamutvikling er karakterisert ved at alle deltakere føler seg trygge på å dele egne erfaringer, gi og ta imot tilbakemeldinger på atferd knyttet til egen rolle i organisasjonen, samt at de har et bevisst ønske om og vilje til å bidra til egen og andres utvikling. Våre konsulenter har god erfaring med å fasilitere gode gruppeprosesser der samspill mellom individ og gruppe ivaretas.

Bjørnson tilbyr teamutvikling for både nye og etablerte team. Gjennom Bjørnson Online tilbyr vi en rekke læringsmoduler som vil styrke teamdeltakerne i sine roller og hjelpe de å samhandle bedre og utvikle en bedre teamdynamikk.

Kontakt oss for en prat om teamutvikling og hvordan vi kan bidrat til å styrke ditt team.