ANBEFALTE INNLEGG
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ODDBJØRN!
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ODDBJØRN!
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED STINE!
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED STINE!
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ANDERS!
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ANDERS!
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI KJENT MED TERJE!
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI KJENT MED TERJE!
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED STEVEN!
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED STEVEN!

Hva har politiets avhørsmetodikk, parforhold og ledelse til felles?

En felles utfordring for politietterforskere, parforhold og ledere er bekreftelsesfellen.
Perspektiver

En felles utfordring


Bekreftelsesfellen gjør at vi har en tendens til å søke, tolke og huske informasjon som bekrefter våre eksisterende overbevisninger, mens vi ignorerer eller undervurderer informasjon som motsier dem. Bekreftelsesfellen er altså relevant både for politiets avhørsmetodikk, parforhold og endringsledelse. I denne artikkelen vil vi utforske hvorfor temaet er viktig for virksomheter, og hva virksomheter og ledere kan gjøre for å unngå bekreftelsesfellen. Vi vil også dele hvordan vi i Bjørnson hjelper ledere å forstå og unngå å havne i bekreftelsesfellen. 


Bekreftelsesfellen i politiets avhørsmetodikk

Både Baneheia og Birgitte Tengs-saken minner oss på viktigheten av objektivitet i etterforskningsarbeidet for å sikre rettssikkerhet og unngå justismord. I en rettsstat som Norge er det et overordnet prinsipp at ingen kan dømmes uten at skyld er bevist. Etterforskere som har en forutinntatt mening om en mistenktes skyld, risikerer å havne i bekreftelsesfellen. Dette innebærer at de både bevisst og ubevisst leter etter bevis som støtter deres oppfatning, samtidig som de ignorerer bevis som kan peke i en annen retning. Slik etterforskning kan føre til falske anklager, som vi eksempelvis har sett i saken til Viggo Kristiansen. Han ble stemplet som barnemorder og dømt. Etter å ha sonet 20 år i fengsel som uskyldig, ble han i 2022 frikjent. 

Birgitte Tengs-saken (1995) er et annet eksempel på hvordan bekreftelsesfellen i politiets avhørsmetodikk kan påvirke etterforskningen. 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept på Karmøy, og fetteren ble anklaget og dømt for drapet. Bekreftelsesfellen kan ha spilt en rolle i denne saken ettersom politiet først og fremst konsentrerte seg om bevis som styrket deres mistanke mot fetteren, og muligens overså spor som kunne pekt i en annen retning. Til tross for at fetteren tilsto drapet under avhør, trakk han senere tilståelsen og hevdet det var et resultat av press fra politiet. Han ble dømt, men senere frifunnet i lagmannsretten. I dag er en annen mann dømt i Tingretten for drapet, blant annet med utgangspunkt i DNA-analyser.

Fra et psykologisk perspektiv er det naturlig å ønske og bekrefte en hypotese, derav bekreftelsesfellen. Hvis man i stedet prøver å avkrefte hypotesen, er det mindre sannsynlig at man låser seg fast i et spor. Ifølge lovverket skal etterforskere være objektive, og etterforske balansert. For å lykkes med målsettingen er det en forutsetning at politiet i avhørssituasjoner aktivt leter etter muligheten for at den siktede er uskyldig.

 

Bekreftelsesfellen i parforhold 

Også i parforhold er bekreftelsesfellen relevant. Partnere som opplever samlivsproblemer kan ha en tendens til å fokusere på og huske negative aspekter av partnerens atferd, mens de ignorerer positive handlinger. Dette kan føre til en nedadgående spiral av negativitet og misforståelser, som ytterligere forverrer konflikter og misnøye i forholdet.

Når man spør begge partnere i et parforhold om hvor mange prosent av husarbeidet de gjør, og så legger sammen de to svarene, er summen ofte betydelig høyere enn 100%. Hvorfor er det sånn? En godt dokumentert effekt blant oss mennesker er at vi har en tilbøyelighet til å vurdere oss selv som bedre enn gjennomsnittet på en rekke forskjellige ting. Eksempelvis viste Svenson i 1981 hvordan de aller fleste ser seg selv som bedre enn gjennomsnittet gode sjåfører. At mer enn halvparten er bedre enn gjennomsnittet er naturligvis statistisk umulig.

En grunn til denne effekten er «Social desirability» ("Han sa, Hun sa.."). På godt norsk kalles det "sosial ønskverdighet" og innebærer en tendens til å svare i henhold til hva en tror andre vil anse som positivt, og til å holde tilbake ufordelaktig informasjon om seg selv. Samtidig utsettes vi også her for bekreftelsesfellen, ved at vi ser alt det vi selv gjør bra, samtidig som vi gjerne bortforklarer eller ser vekk fra det som ikke støtter vårt positive syn på oss selv. Den gode nyheten er at par over tid, ettersom de kjenner hverandre bedre, får mer realistiske vurderinger av sitt eget og den andres bidrag. Veien dit kan lettes ved at en er bevisst på sin egen bekreftelsesfelle, bedre-enn-gjennomsnittet-fellen, og tendensen vi har til å se oss selv gjennom et filter av "sosial ønskverdighet".

 

Bekreftelsesfellen i endringsledelse

Økende digitalisering, endringer i virksomheters rammebetingelser som kostnadsvekst, energimangel og økende klimautfordringer, stiller krav til effektiv endring og omstilling. Dette gjør at ledere vil ha nytte av verktøy som kan hjelpe dem i endringsarbeidet. Bekreftelsesfellen kan føre til at både ledere og medarbeidere holder fast ved eksisterende praksis, og motsetter seg endring, selv når det er klare tegn på at endring er nødvendig. Dette kan resultere i tregere innovasjon, lavere effektivitet og manglende evne til å tilpasse seg endrede markedsforhold.

I Bjørnson møter vi noen ganger ledere som oppfatter motstand som noe negativt: “Jeg kan ikke forstå at det alltid er så mye motstand og negativitet rundt endringer som er helt åpenbare!”

Ledere som oppfatter motstand på denne måten går dessverre glipp av viktig informasjon som er viktig for å lykkes i endringsarbeidet.

 

I hvilken grad kan vi påstå at lederutvikling virker?

En god måte å måle effekten av lederutvikling er ved å sammenligne faktisk atferd hos deltakere før og etter gjennomført lederutviklingsprogram. Slik kartlegging kalles gjerne 360 graders lederkartlegging der en ber leder, leders leder, sideordnede og underordnede om å vurdere leder på ulike lederferdigheter. Her følger et interessant eksempel på hvordan 200 ledere ble vurdert og vurderte egne lederferdigheter før og etter gjennomført lederutviklingsprogram.


Samlet sett viser målingen at ledere oppleves (“Andre”) å ha blitt bedre på samtlige ferdighetsområder etter gjennomført lederutviklingsprogram. Hvis en derimot studerer ledernes egenvurdering, (”Selv”), kan det ved første øyekast se ut som at lederne har blitt dårligere på flere områder etter lederutviklingen, eksempelvis på “Tilbakemelding” og “Involvering”. Realiteten er nok heller at de har fått tilført mer kompetanse og perspektiver på egen lederutøvelse, som øker selvinnsikt og forståelse for eget utviklingspotensial. 
 

Hvordan kan ledere unngå å havne i bekreftelsesfellen?

I møte med ledere som søker bekreftelse på sine egne verdier, vurderinger, meninger og beslutninger har vi i Bjørnson stort fokus på å jobbe aktivt med å trene på og utvikle to ferdigheter. Den første er mentalisering. Mentalisering er viljen og evnen lederen har til å bruke egen tid og egne krefter på å sette seg inn i og forstå andre sine erfaringer, vurderinger og synspunkter. Ved å møte medarbeidere med interesse og åpenhet og ved å prøve å forstå deres perspektiv, vil medarbeiderne føle seg sett, hørt og forstått og lederen vil samtidig få et bedre og mer sammensatt beslutningsgrunnlag. Den andre er divergent tenkning og kommunikasjon. Ledere som bruker divergent kommunikasjon har som mål å forstå mer av en sak, i dybden og bredden. De stiller åpne spørsmål, inviterer til å reflektere høyt sammen med andre og dialogen er verktøyet. De veksler mellom å ta ordet og å lytte, og er åpne og interesserte for andre sin forståelse for og opplevelse av saken. På den måten sikrer lederen et godt fundert beslutningsgrunnlag, som baserer seg på hele teamet sin erfaring og kunnskap. Å lede og sette retning på denne måten skaper positiv energi og engasjement for videre arbeid. Ledere må være forberedt på at endringer skaper følelser som utrygghet og trigger motstand. Enten det dreier seg om å gå videre i livet etter store tap, sykdom eller livskriser, eller det dreier seg om en endringsprosess på jobb. Som leder og endringsleder er det viktig at du er kjent med bekreftelsesfellen både for å forstå hvorfor den oppstår og hvordan du selv kan unngå å havne i den.
 

 

book mote 2 2

 Frigjør mental kapasitet hos medarbeiderne dine 


Lykkes du med å imøtekomme og forstå medarbeiderne dine der de er, vil det frigjøre mental kapasitet hos dem. Mental kapasitet betyr den kapasiteten vi til enhver tid har til å tenke, som for eksempel å analysere, planlegge, lære og huske. Med frigjort kapasitet er medarbeiderne klare til å begynne en nyorientering mot hvordan fremtiden vil se ut i lys av endringen. Da er vi over undersøkelses- og tilpasningsfasen hvor det skjer mye mental bearbeiding hos medarbeidere. De erkjenner at endringen vil skje og gradvis begynner de å se fremover og omstille seg til en ny arbeidshverdag.

I Bjørnson jobber vi til daglig med å utvikle ledere på å bli bedre endringsledere. Kort fortalt handler det om å utvikle lederens evne til å identifisere endringsbehov, skape motivasjon for endringen, sikre hensiktsmessig involvering og styrke lederens gjennomføringskraft. For å forstå og unngå å havne i bekreftelsesfellen som leder, er det nyttig at ledere forstår hvordan hjernen fungerer og hvordan en kan få et bedre beslutningsgrunnlag. Bjørnson Online, vår digitale læringsplattform tilbyr blant annet modulene "Hjernen bak det hele", “Mentalisering” og “Kommunikasjon for læring og utvikling”. Disse modulene vil hjelpe ledere å utvikle deres forståelse for bekreftelsesfeller og prosesser som sikrer et bedre beslutningsgrunnlag.

Modulen "Hjernen bak det hele" gir innsikt i hjernens funksjoner, nevrovitenskap og hvordan bekreftelsesfeller kan oppstå. Ved å lære mer om hvordan hjernen virker og “arbeider”, kan ledere bli mer bevisste på egen tenkning og de bekreftelsesfellene som kan påvirke deres egne og andres beslutninger. Dette kan hjelpe ledere å identifisere og motvirke bekreftelsesfeller i egen lederpraksis.

Evnen til å mentalisere er en helt avgjørende sosial kompetanse, og en nødvendig forutsetning for å lede effektivt. Hvorfor gjør vi som vi gjør? Mentalisering handler om vår evne til å forstå oss selv og andre. Som mennesker er vi ikke i stand til å observere andres tanker og følelser direkte. For å forstå hva som foregår i andres psyke, må vi i stedet benytte vår evne til å tolke sinnstilstander. Denne evnen kalles mentalisering. Modulen “Mentalisering” vil lære deg hva mentalisering er og hvorfor mentalisering er sentralt for god ledelse, kommunikasjon og relasjoner​.

God kommunikasjon er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø, effektiv oppgaveløsning og ikke minst læring, utvikling og innovasjon. I modulen “Kommunikasjon for læring og utvikling” får du en innføring i grunnprinsippene i kommunikasjon, du lærer forskjellen på og effekten av åpne og lukkede spørsmål, samt verktøy og praktiske råd for hvordan du kan kommunisere bedre.   

Ledere som har tatt modulen “Hjernen bak det hele” har uttalt følgende: 

“Mange av oss leder andre ledere. At stoffet er lett tilgjengelig på en læringsplattform slik at det kan hentes fram igjen er viktig. Godt med repetisjon. Noe kjent stoff, men veldig bra med repetisjon. Hjernen bak det hele var nytt stoff. Modulen burde vært obligatorisk for både ledere og medarbeidere.”

“Spennende å lære om hjernen. Jeg har nytte av innholdet både privat og i jobbsammenheng. Å forstå hjernen som lederverktøy er viktig og det burde vært obligatorisk med en eller annen form for oppfølging.” 

“Etter at jeg hadde gått gjennom modulen om “Hjernen”, utsatte jeg og en kollega et viktig møte, fordi vi var ekstremt trøtte og slitne. Vi benyttet oss da av rådet i modulen om å ikke ta viktige beslutninger i en slik tilstand. Det var en god beslutning.”


Bjørnson Online hjelper ledere å unngå bekreftelsesfellen 


Gjennom Bjørnson Online får ledere tilgang til ledelsestema som gir ledere kunnskap og verktøy som hjelper dem og unngå å havne i beslutningsfellen. En annen fordel med løsningen er at den reduserer stress i læringssituasjonen ved å gi ledere muligheten til å gjennomføre opplæringen når det passer dem og repetere stoffet når behovet oppstår. Bedre læringsutbytte gjør det lettere for ledere å integrere ny kunnskap og nye ferdigheter i sitt daglige arbeid, redusere bekreftelsesfellen og forbedre organisasjonens effektivitet og innovasjonsevne. Løsningen kan brukes på selvstendig basis eller kombineres med våre konsulenttjenester. Den praksisbaserte oppbyggingen av Bjørnson Online gir mulighet for å designe fleksible utviklingsprogram med høy praktisk nytteverdi i lederhverdagen. Vi får ofte tilbakemelding fra våre kunder om at kunnskap om beslutningsfellen er så nyttig at den burde være obligatorisk i alle lederutviklingsprogram. En modulbasert tilnærming, som den som tilbys av Bjørnson Online, kan være en effektiv måte å lære ledere hvordan de kan unngå bekreftelsesfellen og dermed forbedre organisasjonens beslutningsgrunnlag og ytelse. 
 
Hvis du ønsker å lære mer om hvordan Bjørnson Organisasjonspsykologene kan hjelpe din virksomhet med utvikling av ledere book et møte med oss. Vi hjelper ledere og HR-ledere i mellomstore og store virksomheter med å forbedre virksomheten gjennom utvikling av ledelse, organisasjonskultur og arbeidsmiljø. Våre kunder rapporterer høy kundetilfredshet og vi opplever høy tillit. Vi har fokus på å utvikle ledere som bidrar til å utvikle bærekraftige organisasjoner og arbeidsmiljø.
 


Vanlige spørsmål og svar

 

Hva er bekreftelsesfellen, og hvordan påvirker den politiets avhørsmetodikk, parforhold og ledelse?

Bekreftelsesfellen innebærer at vi søker, tolker og husker informasjon som bekrefter våre eksisterende overbevisninger, mens vi ignorerer eller undervurderer informasjon som motsier dem. Denne fellen kan påvirke politiets avhørsmetodikk, parterapi og ledelse ved å føre til falske anklager, konflikt og lavere effektivitet.
 

Hvordan kan bekreftelsesfellen påvirke endringsledelse?

Bekreftelsesfellen kan føre til at ledere holder fast ved eksisterende praksis og motsetter seg endring, selv når det er klare tegn på at endring er nødvendig. Dette kan resultere i saktere innovasjon, lavere effektivitet og manglende evne til å tilpasse seg endrede markedsforhold.
 

Hvordan kan Bjørnson Online hjelpe ledere å unngå bekreftelsesfellen?

Bjørnson Online er en digital læringsplattform som tilbyr moduler for blant annet å hjelpe ledere med å utvikle deres forståelse av hvordan hjernen fungerer og beslutningstaking. Plattformen gir ledere fleksibilitet til å lære i eget tempo og integrere ny kunnskap og nye ferdigheter i sin lederhverdag. Dette kan bidra til å redusere bekreftelsesfellen og forbedre organisasjonens effektivitet og innovasjonsevne.


Hva inneholder "Hjernen bak det hele" i Bjørnson Online?

Modulen "Hjernen bak det hele" gir innsikt i hjernens funksjoner, nevrovitenskap og hvordan bekreftelsesfellen oppstår. Ved å lære om hjernens arbeidsmåter, kan ledere bli mer bevisste på sin egen tenkning og bekreftelsesfellen som kan påvirke deres beslutninger. Dette vil hjelpe dem med å identifisere og motvirke bekreftelsesfellen i egen lederpraksis.
 

Hvordan kan kunnskap om “Mentalisering” bidra til bedre ledelse?

Evnen til å mentalisere er en helt avgjørende sosial kompetanse, og en nødvendig forutsetning for å lede effektivt. Hvorfor gjør vi som vi gjør? Mentalisering handler om vår evne til å forstå oss selv og andre. Som mennesker er vi ikke i stand til å observere andres tanker og følelser direkte. For å forstå hva som foregår i andres psyke, må vi i stedet benytte vår evne til å tolke sinnstilstander. Denne evnen kalles mentalisering.


Hva inneholder “Kommunikasjon for læring og utvikling”?

I denne modulen får du en innføring i grunnprinsippene i kommunikasjon, du lærer forskjellen på og effekten av åpne og lukkede spørsmål, samt verktøy og praktiske råd for hvordan du kan kommunisere bedre.
 

book mote 1 2


 

RELEVANT

AKTUELT

oddb12
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ODDBJØRN!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ODDBJØRN!

AKTUELT

Stine1
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED STINE!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED STINE!

AKTUELT

anders
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ANDERS!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ANDERS!

AKTUELT

Terjeredigert1
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI KJENT MED TERJE!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI KJENT MED TERJE!

AKTUELT

Skjermbilde%202023-11-30%20kl_%2010_20_15
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED STEVEN!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED STEVEN!

AKTUELT

Kristin%20Fjermestad
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED KRISTIN!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED KRISTIN!

AKTUELT

june
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED JUNE!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED JUNE!

AKTUELT

Aaiza%20backstage
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED AAIZA!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED AAIZA!

AKTUELT

portrett%20mona
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED MONA!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED MONA!

AKTUELT

erlend
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ERLEND!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ERLEND!

AKTUELT

Kathrine_Portrettintervju
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED KATHRINE!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED KATHRINE!

AKTUELT

%C3%98ivind
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ØIVIND!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED ØIVIND!

AKTUELT

Maria%20portrettintervju
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED MARIA!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED MARIA!

AKTUELT

foto-466
Hvordan bygge team som flytter organisasjoner?
Artikkelen er en oppfølger til vår forrige artikkel med tittel "Gode team flytter organisasjoner". Denne gangen gir vi deg gode råd for hvordan slike team kan utvikles.
Hvordan bygge team som flytter organisasjoner?

AKTUELT

Portrett%20Knut%20Rino
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED KNUT RINO!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED KNUT RINO!

AKTUELT

IMG_6075
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED CECILIE!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED CECILIE!

AKTUELT

Julie
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED JULIE!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED JULIE!

AKTUELT

IMG_2219
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED AUGUSTA!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED AUGUSTA!

AKTUELT

Mai
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED MAI!
Building People Builds Business, sier vi i Bjørnson. I artikkelserien "Bjørnson Backstage" vil du bli bedre kjent med alle oss som jobber i og for selskapet.
BJØRNSON BACKSTAGE - BLI BEDRE KJENT MED MAI!

AKTUELT

utnyttelse%20av%20teamets%20evner
Gode team flytter organisasjoner
Du har sikkert erfaring fra mange forskjellige team i din tid i arbeidslivet. Noen har fungert godt og noen mindre godt. Hva var det som gjorde at noen team fungerte bedre enn andre? Hva kjennetegner egentlig et godt team? Hvordan jobber de? Hva er effekten av et godt teamsamarbeid?
Gode team flytter organisasjoner

AKTUELT

foto-1359
Kræsjkurs i følelser for ledere
“Kræsjkurs i følelser” er kanskje ikke noe du hadde forventet å høre om i arbeidslivet - tradisjonelt sett er ikke følelser et tema som har vært særlig høyt på leder agendaen. I dag forstår vi bedre viktigheten av følelser og deres relevans for ledelse. Ledere som forstår og håndterer følelser effektivt, viser seg å være mer effektive i sine roller og bidrar til å skape mer produktive og tilfredse team og medarbeidere. Så hva betyr det egentlig å være en leder med høy kompetanse på følelser? Og hvordan kan ledere utvikle denne evnen? La oss dykke dypere ned i dette viktige temaet.
Kræsjkurs i følelser for ledere

AKTUELT

foto-422
Ledelse og barneoppdragelse - to sider av samme sak?
Hva er fellesnevneren mellom ledelse og barneoppdragelse? I en usikker og krevende verden får ledere stadig større ansvar for å sikre et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø. Her kommer “trygghetssirkelen” inn, en modell som er like relevant i barneoppdragelse som i ledelsesfaget.
Ledelse og barneoppdragelse - to sider av samme sak?

AKTUELT

Perspektiver
Hva har politiets avhørsmetodikk, parforhold og ledelse til felles?
En felles utfordring for politietterforskere, parforhold og ledere er bekreftelsesfellen.
Hva har politiets avhørsmetodikk, parforhold og ledelse til felles?

AKTUELT

foto-883
Hvorfor blir noen medarbeidere stresset mens andre trives under press?
Stress påvirker trivsel, prestasjon og bærekraft i arbeidslivet. Positivt stress skjerper oss, mens negativt stress kan gi hukommelses- og konsentrasjonsvansker, samt emosjonelle utfordringer. Negativt stress rammer både arbeid og privatliv og påvirker ansattes prestasjoner. Ledere og HR har et viktig ansvar i arbeidet med å ivareta et sunt arbeidsmiljø og styrke mestringsopplevelser.
Hvorfor blir noen medarbeidere stresset mens andre trives under press?

AKTUELT

jun-10
"Hjemmekontor - et gode for hvem ?"
Kronikk av Erik Dale, Assosiert Seniorkonsulent i Bjørnson Organisasjonspsykologene: Hjemmekontor var for de fleste et ukjent begrep for bare fire år siden. Har det blitt et gode for et mindretall og et fenomen som skaper et nytt skille i norsk arbeidsliv? Kan hjemmekontor bli noe man vil kompenseres for å ikke ha?
"Hjemmekontor - et gode for hvem ?"

AKTUELT

IMG_9133
Bjørnsonkonferansen 10. november: God ledelse i krevende tider
Mange virksomheter står foran krevende utfordringer. God ledelse med evne til endring og omstilling er viktigere enn noen gang. Hvis du som leder er opptatt av å gå foran, er årets Bjørnsonkonferanse stedet for deg. På programmet står viktige og topp-aktuelle tema presentert av flere eksperter innen ledelse og omstilling. Blant annet vil Per Espen Stoknes professor med doktorgrad i grønn økonomi fortelle deg hvordan du lykkes med lønnsom klimaomstilling. Sjekk ut hva Per Espen vil snakke om på konferansen, og meld deg på!
Bjørnsonkonferansen 10. november: God ledelse i krevende tider

AKTUELT

Forside%20program
HAALAND AKADEMIET - ET UNIKT TILBUD TIL NÆRINGSLIVSLEDERE!
Haaland Akademiet 2021/2022 ble en stor suksess, med innholdsrikt program og en givende arena for lederutvikling og nettverking.
HAALAND AKADEMIET - ET UNIKT TILBUD TIL NÆRINGSLIVSLEDERE!

AKTUELT

mai-1573
Faglig påfyll og gode lederråd direkte fra Studio Bjørnson
Pandemien har forsterket fokuset på omstilling og ledelse. I Bjørnson Organisasjonspsykologene følger vi opp, og etablerer Studio Bjørnson. Det er vår nye satsing på aktuelle ledertema, sendt som webinar, podcast eller fra studio.
Faglig påfyll og gode lederråd direkte fra Studio Bjørnson

AKTUELT

ob
Klar for 3000 nautiske mil for å skape oppmerksomhet om arktiske strøk
Med Bjørnson Organisasjonspsykologene som samarbeidspartner, har de kastet loss og satt kursen mot nord. Målet er å dokumentere og skape engasjement omkring sårbare og livsviktige arktiske strøk. Ekspedisjonsleder Andreas B. Heide og hans besetning om bord på seilbåten Barba har store ambisjoner for turen.
Klar for 3000 nautiske mil for å skape oppmerksomhet om arktiske strøk

AKTUELT

Bj%C3%B8rnson%2020%20%C3%A5r%20januar%202021%20Ingrid%20og%20%C3%98ivind
2020 et godt år for Bjørnson, styrket posisjon og nye kontrakter
Et krevende år for store deler av næringslivet til tross: Bjørnson Organisasjonspsykologene avsluttet 2020 med gode resultater. Posisjonen er styrket, slår daglig leder Ingrid Ottesen fast, og viser til nye kontrakter innen leder- og organisasjonsutvikling med bransjeledende kunder som Lyse og Gassco.
2020 et godt år for Bjørnson, styrket posisjon og nye kontrakter

AKTUELT

june
Klar for Bjørnson etter 25 års erfaring med ledelse
Hun har 25 års fartstid som leder, og har erfaring fra alt fra oppstartselskaper til internasjonale konsern. June K. Lima kjenner utfordringene innen finans, energi, eiendom og salg og service, for bare å ha nevnt noe. I dag har hun sin første arbeidsdag i Bjørnson Organisasjonspsykologene.
Klar for Bjørnson etter 25 års erfaring med ledelse

AKTUELT

Jubileum og sterkere posisjon enn noen gang
20 år med spisskompetanse innen organisasjonspsykologi og ledelse. For Bjørnson Organisasjonspsykologene er 2021 en milepæl. Selskapet jubilerer, og står sterkere enn noen gang som leverandør til en rekke bransjeledende virksomheter.
Jubileum og sterkere posisjon enn noen gang

AKTUELT

businessbilder12
Alle snakker om psykologisk trygghet – men hvordan skaper du det egentlig?
Alle snakker om psykologisk trygghet – men hvordan skaper du det egentlig?

AKTUELT

kyrrek
Usikre tider gir store muligheter for kreative og nytenkende ledere
Statlige ordninger og kriselån til tross: Koronapandemien vil gjøre at verdiskapingen og veksten i næringslivet flater ut og kan hende går i minus. En av de største usikkerhetsfaktorene er at vi ikke vet hvor langt ned vi skal før kurven igjen vender oppover.
Usikre tider gir store muligheter for kreative og nytenkende ledere

AKTUELT

Gode råd i krise - Led deg selv og andre trygt i utrygge tider
På mange måter har vi aldri vært så alene og samtidig så felles ansvarlige som nå. Felles ansvarlige for å redusere utbredelsen av koronaviruset. Dette har motivert oss i Bjørnson Organisasjonspsykologene til etablere en liten ressursbank som inneholder gode råd til hvordan vi kan stå bedre gjennom denne krevende situasjonen, hver for oss og sammen. Som leder og menneske. Vi håper dette kan være til støtte og inspirasjon for deg i en krevende tid.
Gode råd i krise - Led deg selv og andre trygt i utrygge tider

AKTUELT

Cecilie%20mars%2020
Opplever du koronafrykt? Her er psykologens råd til å takle «emosjonell kidnapping"
Opplever du koronafrykt? Her er psykologens råd til å takle «emosjonell kidnapping"

AKTUELT

%C3%B8b
Vil skape tryggere ledere
Når sjefen er trygg i sjefsrollen, blir det lettere for ansatte å dele bekymringer og ta opp mangler. Dette blir tema under årets Bjørnson­konferanse som avvikles mot slutten av året.
Vil skape tryggere ledere

AKTUELT

JTI%2004_09_2019
Forstå arbeidspreferanser - skap prestasjonsglede og resultater!
Verktøyet Jung Type Index (JTI) er et nyttig verktøy for å bli mer bevisst arbeidspreferanser. Brukt som en del av systematisk kompetanseutvikling gir JTI innsikt i hva som skaper prestasjonsglede, bedrer relasjoner og styrker måloppnåelse.
Forstå arbeidspreferanser - skap prestasjonsglede og resultater!

AKTUELT

Alt_4%20NATIVE%20annonse_2dag_695
Trygge ledere leder bedre!
God ledelse gir resultater. I et arbeidsliv preget av løpende endring og omstilling, blir virksomhetens evne til å håndtere og prestere under usikkerhet et stadig viktigere konkurransefortrinn. Medarbeidere som er trygge, takler usikkerhet og endring bedre. De er mer motiverte, endringsvillige og produktive, og gir et større bidrag til virksomhetens måloppnåelse.
Trygge ledere leder bedre!

AKTUELT

pointresources_ringhorne1
Vår Energi med 3-årig kontrakt til Bjørnson Organisasjonspsykologene
I 2019 ble Bjørnson Organisasjonspsykologene tildelt en 3-årig kontrakt på lederutvikling for Vår Energi. Bjørnson fikk kontrakten i en nasjonal anbudskonkurranse.
Vår Energi med 3-årig kontrakt til Bjørnson Organisasjonspsykologene

AKTUELT

IO%20web%20slide%20NY_191
Bjørnson Organisasjonspsykologene får millionstøtte fra Forskningsrådet
Bjørnson Organisasjonspsykologene får flere millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet til utvikling av en lederutviklingsapp, som skal gi bedre medarbeideroppfølging, mer motiverte og produktive medarbeidere. I prosjektet vil Bjørnson samarbeide med Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.
Bjørnson Organisasjonspsykologene får millionstøtte fra Forskningsrådet

AKTUELT

Økt mangfold bidrar til god ledelse
Ledelse handler om å trå utenfor komfortsonen, og det får deltakerne trent på når de møtes på programmet Kvinner viser vei.
Økt mangfold bidrar til god ledelse

AKTUELT

ALT%203%20io%20br%20%C3%B8b
Kultursjef i Risa Gruppen fikk Bjørnsons inspirasjonspris 2018!
-”I Risa spiser vi pizza, ikke biff. For i Risa så deler vi»! Sa Bjørn Risa i sitt innlegg på Bjørnsonkonferansen. En halvtime brukte han på å gå gjennom «70 år med Risa - på godt og vondt!" 80 lysark på 30 minutter. En spennende historie levert i et forrykende tempo, av en kultursjef med engasjement og glimt i øye.
Kultursjef i Risa Gruppen fikk Bjørnsons inspirasjonspris 2018!

AKTUELT

Ingrid_191
Rigg for vekst
Bedrifter som investerer i utvikling av ledere og ansatte blir attraktive for flinke folk. Organisasjoner med god læringsevne er bedre rustet til å gripe forretningsmuligheter i nedgang og oppgang.
Rigg for vekst

AKTUELT

Cecilie%20Thorsen_Politilederen
Varsling – et lederansvar
Hvorfor kan varslingssaker ramme så hardt? Hvorfor er noen «størst» på varsling? Hvor viktig er lederens rolle i varslingssaker? Dette var spørsmålene psykologspesialist Cecilie Thorsen stilte i begynnelsen av sitt innlegg på politilederkonferansen på Gardermoen i mai. Og vi tok en prat i etterkant for å få utdypet noen av punktene og for å få et bredere perspektiv på varslingsproblematikken fra et annerledes ståsted.
Varsling – et lederansvar

AKTUELT

Ane%20alt_%202%20(nr_13)
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen
I kjølvannet av #metoo er seksuell trakassering kommet på dagsorden. Psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ane Johnsen Lien, oppfordrer til en diskusjon om hvordan man ønsker arbeidsplassen skal være. Når det fremkommer opplevelse av seksuell trakassering i arbeidsmiljøundersøkelser, så betyr ikke det at intensjonen har vært å trakassere noen. Men det innebærer å reise et rødt flagg, og at dette er noe man må se på og snakke om.
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen

AKTUELT

Prestasjonsmotivasjon!
AMI gir økt innsikt i hva som motiverer medarbeidere og ledere til gode prestasjoner over tid. Kunnskap om motivasjonsdrivere som får den enkelte til å prestere på sitt beste er viktig for å kunne utøve målstyrt prestasjonsledelse og oppnå en bærekraftig prestasjonskultur.
Prestasjonsmotivasjon!

AKTUELT

enquete
Viktige perspektiver på det digitale skiftet
Ny teknologi og fokus på digitale løsninger stiller store krav til ledelse. Skal lederne klare utfordringene, må de tenke og arbeide på nye måter, både internt i bedriften og utad. Det var blant konklusjonene under Bjørnsonkonferansen 2017.
Viktige perspektiver på det digitale skiftet

AKTUELT

Bj%C3%B8rnsons%20Lederpris_pressemelding%20
Bjørnsons Lederpris 2017
Sjur Svaboe har fått Bjørnsons Lederpris for 2017. Svaboe, som er styreformann i Biolink Group og mannen bak blant annet Medpalett og Medox, har unike egenskaper som leder og forretningsutvikler, het det i begrunnelsen da daglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ingrid Ottesen, delte ut prisen.
Bjørnsons Lederpris 2017

AKTUELT

Aktuelt%20BK2017
Alt klart for Bjørnsonkonferansen
Deltakere og foredragsholdere er klare for Bjørnsonkonferansen 2017 som går av stabelen onsdag 15. november. Arrangementet har toppledere som målgruppe og årets tema er ledelse i det digitale skiftet.
Alt klart for Bjørnsonkonferansen

AKTUELT

connect%20vekst%20aktuelt%20juli
Skal bedriften lykkes, må mennesker og kultur fungere
Kampen om kundene og markedsandelene er tøff. Vinnerne er bedrifter som henger med på innovasjon og utvikling, og som tar steget inn i en mer digital arbeidsdag. Skal du ha suksess må du imidlertid ha fokus på en av de viktigste driverne bak vekst og utvikling - menneskene i organisasjonen.
Skal bedriften lykkes, må mennesker og kultur fungere

AKTUELT

Aktuelt%20H%C3%85
Gode ledere gir gode barnehager
Ikke noe er viktigere for oss enn ungene våre. Å legge grunnlaget for et godt liv, begynner allerede i barnehagen. Det vet barnehagesjef Hildegunn Sørfonn Husveg i Hå kommune. Sammen med dyktige medarbeidere og med Bjørnson Organisasjonspsykologene på laget, sørger hun for at de yngste har det godt.
Gode ledere gir gode barnehager

AKTUELT

gunnars
Klare forventninger gir trygge medarbeidere
Er du leder, er du kanskje en av dem som synes det er vanskelig å legge jobben fra deg når arbeidsdagen er over. Flyter arbeidet over i privatlivet, kan du lett oppleve stress og konflikter. Mange har det nettopp slik, forteller Gunnar Schaefer, sr. konsulent og ny partner i Bjørnson Organisasjonspsykologene.
Klare forventninger gir trygge medarbeidere

AKTUELT

lederraad
Lederne opptatt av tydelige mål og gode relasjoner
Felles identitet i organisasjonen er viktigere enn noen gang. Å stå sammen bidrar til å styrke motivasjonen hos medarbeiderne. Det var en av konklusjonene under det såkalte Lederrådet i forbindelse med Bjørnsonkonferansen 2016.
Lederne opptatt av tydelige mål og gode relasjoner

AKTUELT

erikdale
Kruse Smith topper pallen med bransjens dyktigste folk
Lederne går foran når nye mål skal nås. Det er strategien i Kruse Smith som både vil sikre og styrke posisjonen som entreprenør. Samarbeidet med Bjørnson er en viktig del av satsingen.
Kruse Smith topper pallen med bransjens dyktigste folk

AKTUELT

IMG_2534
Slik løser du konflikten
For mange av oss er det noe av det vanskeligste vi kan oppleve. En konflikt er krevende, enten den oppstår på jobb eller i andre sammenhenger. Den stjeler energi, kan sette dype spor og er ødeleggende. Ta grep snarest mulig, anbefaler Ane Johnsen Lien, psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson.
Slik løser du konflikten

AKTUELT

gjesdal_ny
En kommune i vekst trenger ledere som leverer
Ordfører Frode Fjeldsbø (til venstre) og rådmann Knut Underbakke utgjør et sterkt lederteam i Gjesdal.

Gjesdal er en kommune i utvikling. Det handler om smart bruk av energi og teknologi, en effektiv kommuneadministrasjon, engasjerte innbyggere og sterk identitet. Kort sagt alt det som skaper et godt sted å bo og arbeide. Kommunen er en del av regionens Smart City-satsing, og har store ambisjoner for framtiden!
En kommune i vekst trenger ledere som leverer

AKTUELT

FullSizeRender
Det er nå vi trenger ledere som stiller krav og tar tak
Det er tøffe tider i arbeidslivet. I Rogaland alene er over 10.000 personer arbeidsledige. Det som for få år siden var et stramt arbeidsmarked hvor medarbeiderne nærmest kunne velge og vrake i tilbud, er tørket inn til et marked som trolig aldri når samme, gamle høyder igjen. Den kanskje viktigste suksessfaktoren for at det likevel kan skje, er god ledelse. Nå er tiden inne for å satse enda mer på lederutvikling i Rogalandsbedriftene.
Det er nå vi trenger ledere som stiller krav og tar tak

AKTUELT

IO%20web%20slide%20NY_191
Søkelys på ledelse i omstilling under ONS
Knapt noen gang har utfordringene innen olje og gass vært større enn i dag. Vekslende oljepris og fokus på kostnader kombinert med viktigheten av fortsatt nyskaping, stiller store krav til næringen. Bedrifter som investerer i ledelse, står bedre rustet til å møte omstillingen.
Søkelys på ledelse i omstilling under ONS
Rogaleder
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere.

Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn
Rogaleder