Kjøpsvilkår

 

1    Innledning
2   Avtalen
3   Partene
4   Pris
5   Avtaleinngåelse
6   Betaling
7   Levering
8   Risikoen for tjenesten
9   Angrerett
10  Forsinkelse og manglende levering - KUNDENS rettigheter og frist for å melde krav
11   Mangel ved tjenesten - KUNDENS rettigheter og reklamasjonsfrist
12  BJØRNSONS rettigheter ved KUNDENS mislighold
13  Personopplysninger
14  Tvister
 


1 Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for kjøp av varer over internett mellom kommersielle aktører. Kjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir kunden ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelige på Lovdata. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.
Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.


2 Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.


3 Partene

Leverandør er:
Bjørnson AS
Stokkamyrveien 13
N - 4313 Sandnes
E-post: firma@bjornson.no
Tlf: 40 00 23 43
Org.nr.: 983 459 285
Leverandør betegnes i det følgende som BJØRNSON.

Kunden må være myndig og ha myndighet til å opptre på vegne av den virksomhet som tjenesten gjelder for. Vedkommende som foretar bestillingen betegnes i det følgende som KUNDE/KUNDEN.


4 Pris

Den oppgitte prisen for tjenesten er den totale prisen KUNDE skal betale for definert tjeneste. Pris er oppgitt i NOK eks. mva.

4.1 Pris for medarbeiderundersøkelse
Pris for medarbeiderundersøkelse baserer seg på antall inviterte deltakere og antall bestilte rapporter.


5 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når KUNDEN har sendt bestilling til BJØRNSON.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra BJØRNSON i bestillingsløsningen, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.


Betaling

BJØRNSON kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt KUNDEN bekrefter bestilling via Bjørnsons nettløsning.
Dersom KUNDEN bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, blir kortet belastet samme dag som bestilling sendes.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til KUNDEN utstedt ved mottak av bestilling. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er 14 dager fra mottak.
KUNDE må være over 18 år og ha fullmakt til å kunne opptre på vegne av selskapet i forbindelse med kjøp.


7 Levering

Levering er skjedd når KUNDEN, eller representant for KUNDE, har mottatt rapport(er) for medarbeiderundersøkelsen(e). KUNDEN mottar rapport(ene) i kundeportalen ved å bruke samme konto og innlogging som ved bestilling av medarbeiderundersøkelsen.
Leveringstidspunkt for rapport(er) er maks 3 virkedager etter sluttdato for undersøkelsen. KUNDEN definerer sluttdato ved oppsett av medarbeiderundersøkelsen.


8 Risikoen for tjenesten

Risikoen for tjenesten går over på KUNDE når han, eller hans representant, har fått tjenestene levert i tråd med leveringsbestemmelser (Pkt. 6).


9 Angrerett

Angreretten er ikke gjeldende for kjøp av digitale innholdstjenester og tjenester som sådan, selv om avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenom faste forretningslokaler. Grunnen til at det ikke er angrerett på kjøp av disse tjenestene, er at tjenestenes karakter og innhold gjør det lite hensiktsmessig, praktisk eller aktuelt å benytte angrerett jf. Angrerettloven § 22, Direktivet artikkel 16.
Ved fullført bestilling settes tjenesten umiddelbart i produksjon.
Det er viktig at KUNDEN er innforstått med at angreretten går tapt og at levering av tjenesten starter umiddelbart etter bekreftet bestilling. Ved at KUNDEN bekrefter bestilling, gir KUNDEN samtykke til at angreretten faller bort.


10 Forsinkelse og manglende levering - KUNDENS rettigheter og frist for å melde krav

Dersom BJØRNSON ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes KUNDEN eller forhold på KUNDENS side, kan KUNDEN i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra BJØRNSON.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post til firma@bjornson.no).

10.1 Oppfyllelse
KUNDE kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra BJØRNSON. BJØRNSON kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som BJØRNSON ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for BJØRNSON at det står i vesentlig misforhold til KUNDENS interesse i at BJØRNSON oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan KUNDE likevel kreve oppfyllelse.
KUNDEN taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

10.2 Heving
Dersom BJØRNSON ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal KUNDEN oppfordre BJØRNSON til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom BJØRNSON ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan KUNDEN heve kjøpet.
KUNDE kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis BJØRNSON nekter å levere tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom KUNDEN har underrettet BJØRNSON om at leveringstidspunktet er avgjørende.

10.3 Erstatning
KUNDEN kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom BJØRNSON godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor BJØRNSONS kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning i løpet av avtaletiden, unngått eller overvunnet følgene av (f. eks force majeure).


11 Mangel ved tjenesten - KUNDENS rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må KUNDE innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi BJØRNSON melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. KUNDE har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.
Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes KUNDEN eller forhold på KUNDENS side, kan KUNDEN i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra BJØRNSON.
Reklamasjon til BJØRNSON bør skje skriftlig.


12 BJØRNSONS rettigheter ved KUNDENS mislighold

Dersom KUNDEN ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes BJØRNSON eller forhold på BJØRNSONS side, kan BJØRNSON i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde tjenesten tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra KUNDEN. BJØRNSON vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr.

12.1 Oppfyllelse
BJØRNSON kan fastholde kjøpet og kreve at KUNDEN betaler kjøpesummen. Er tjenesten ikke levert, taper BJØRNSON sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

12.2Heving
BJØRNSON kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra KUNDENS side. BJØRNSON kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter BJØRNSON en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og KUNDEN ikke betaler innen denne fristen, kan BJØRNSON heve kjøpet.

12.3 Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom KUNDEN ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan BJØRNSON kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. KUNDE vil da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.


13 Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er BJØRNSON. Med mindre KUNDEN samtykker til noe annet, kan BJØRNSON, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at BJØRNSON skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. KUNDENS personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at BJØRNSON skal få gjennomført avtalen med KUNDEN, eller i lovbestemte tilfelle.


14 Tvister

Tvister som måtte oppstå i forbindelse med større oppdrag og som ikke løses i minnelighet skal avgjøres ved ordinær domstolsbehandling. Søksmål skal i tilfelle reises ved Stavanger Tingrett.