Arbeidsmiljøundersøkelse

En arbeidsmiljøundersøkelse er et godt verktøy for å ta temperaturen og få frem konkret informasjon til bruk ved utvikling av arbeidsmiljøet. Bjørnson tilbyr både standard og skreddersydd arbeidsmiljøundersøkelse. Begge er viktige virkemidler for å oppfylle arbeidsmiljølovens krav (arbml § 4-1, punkt 1) om å sørge for et godt arbeidsmiljø i virksomheten.

De siste årenes utfordringer i næringslivet har i mange tilfeller svekket arbeidsmiljøet i mange virksomheter. Mange bedrifter har akseptert intern slitasje som en del av kostnadene knyttet til omstilling og endring. På sikt har det negative konsekvenser både for posisjon og konkurransekraft.
 
Bjørnsons kvantitative arbeidsmiljøundersøkelser kartlegger grad av engasjement og trivsel knyttet til arbeidsplassen og kobler dette til atferd og resultater på individ- og organisasjonsnivå. Engasjerte medarbeidere som trives, presterer bedre. Undersøkelsen kartlegger faktorer som påvirker jobbengasjement, medarbeidertilfredshet og turnover. 
 
De kvantitative undersøkelsene bør gjennomføres regelmessig, gjerne årlig. Gjør man det, kan viktige funn og endringer fanges opp og håndteres tidlig, i tillegg til at undersøkelsen blir et styringsverktøy for å se utvikling og tendenser over tid. Bjørnsons undersøkelser identifiserer hva som fremmer og eventuelt hemmer prestasjon i virksomheten og gir et godt grunnlag for rask og målrettet arbeidsmiljøforbedring. Sammen med oppdragsgiver vil Bjørnson definere rammer og innhold for den enkelte undersøkelse. 

Bjørnson bistår også med aktuelle forbedringstiltak og kan være en solid støttespiller gjennom hele prosessen fra funn til effekt. Kontakt oss.