ANBEFALTE INNLEGG
Bjørnsonkonferansen 10. november: God ledelse i krevende tider
Bjørnsonkonferansen 10. november: God ledelse i krevende tider
HAALAND AKADEMIET - ET UNIKT TILBUD TIL NÆRINGSLIVSLEDERE!
HAALAND AKADEMIET - ET UNIKT TILBUD TIL NÆRINGSLIVSLEDERE!
Faglig påfyll og gode lederråd direkte fra Studio Bjørnson
Faglig påfyll og gode lederråd direkte fra Studio Bjørnson
Klar for 3000 nautiske mil for å skape oppmerksomhet om arktiske strøk
Klar for 3000 nautiske mil for å skape oppmerksomhet om arktiske strøk

Bjørnsonkonferansen 2022

De krevende utfordringer en rekke virksomheter står foran i dag er med på å gjøre god ledelse med evne til omstilling viktigere enn noen gang. Tema som energi, miljø og klima, forsyningssikkerhet og krig i Europa er topp-aktuelle. Disse tok opp på årets Bjørnsonkonferanse 10. november "God ledelse i krevende tider".
Some%20Jul
Konfransier og Sr. konsulent Maria Heggen

Bjørnsonkonferansen er årets viktigste møteplass for ledere som ønsker å gå foran – og endelig kunne vi invitere dere tilbake igjen etter koronapause de siste årene. En rekke ledere møtte opp for faglig påfyll, lederråd og gode diskusjoner rundt bordene. Takk til alle engasjerte og kunnskapsrike deltakere, vi kunne alle gå hjem inspirert og rikere på både kunnskap og bekjentskap. Gjennom dagen fikk vi besøk av drevne foredragsholdere som presenterte ulike perspektiver på nåtidens lederutfordringer. Dette gav mulighet til å ta med seg konkrete verktøy og tips som kan benyttes som leder i krevende tider. Under kommer noen hovedpunkter fra utvalgte foredrag. 

Per Espen Stoknes  

Psykolog og professor Per Espen Stoknes, doktorgrad i grønn økonomi, fortalte i sitt innlegg hvordan virksomheter kan lykkes med lønnsom klimaomstilling. I innlegget sitt gav han selve oppskriften til lønnsom klimaomstilling – en oppskrift basert på grønn forretningsutvikling ved hjelp av strategiverktøyet "Grønn vekst-trappen".  Gjennom dagen deltok Per Espen i både debatt fra scenen og workshop rundt bordene.  

Grønn vekst-trappa – et skrifte fra arbeids- til ressurs produktivitet 

Stoknes tar opp dilemmaet «Evig vekst på en begrenset klode?».  Næringslivet er opptatt av vekst – det er det ledelsen og styret ønsker, men evig vekst på en begrenset klode er ikke mulig. Han tar fatt på dilemmaet først ved å redefinere dette – hva ligger det i begrepene evig og vekst. Vekst i hva? Uten å spesifisere vekstmodellen ser dilemmaet uløselig ut.  

Per Espen legger til grunn at nåtidens problematikk tilknyttet bærekraft stammer fra økonomiens design. Dette medbringer at vi er nødt til å redefinere problemet – en ny problemdefinisjon gir nye løsninger. De siste 200 årene har vi bygget inn ressurssløsing i det økonomiske systemet og vi har siden 1970 hatt en økonomi preget av grå vekst. Vekstmodellen er preget av et 1 til 1 forhold mellom kr og kg biomasse. Grønn vekst modellen tar for seg frakoplingen fra denne perfekte korrelasjonen mellom penger og biomasse.  Det er denne ressurssløsingen som hovedsakelig er problemet. 

Løsningen ligger i humankapital som kan forstår, designer og investerer i en rask grønn vekst som gir rask økonomisk verdiskapning kombinert med rask nedgang av fotavtrykket. For å gjennomføre dette må sløs av ressurser elimineres. Problemet er ressurssløsing og løsningen er et skifte fra arbeidsproduktivitet til ressurs-produktivitet. Resultatet vil være økt lønnsomhet, da bærekraft (oftest) er lønnsommere. Dette fremkommer også i Stoknes definisjon av bærekraft; «tilstrekkelig mer lønnsomt, ressursproduktivt og inkluderende år for år». 

Hvordan går man nå frem?  

Hver enkelt virksomhet må se hvordan de kan realisere muligheter og unngå risikoene ve då bli hengene etter, samt unngå risikoene ved å ikke gå grundig nok inn i ting. For å gjennomføre denne prosessen er grønn vekst-trappen utviklet. Et strategiverktøy utviklet for å lage bærekraftstrategi. Løsningen vil kreve ord, kapital og handling – hvorav styrets involvering i strategiprosessen utgjør en viktig forutsetning.  


Cecilie Byholt Endresen  

Avslutningsvis bidro Bjørnsons egne konsulenter Cecilie Byholt Endresen og Øivind Bjørnson med innlegg om psykologien bak lederrollen i krevende tider. Cecilie gav oss et kræsjkurs i psykologi hvor hun gjennom gikk et svært sentrale lederteamet, nemlig hvordan man skaper trygge og gode relasjoner til medarbeidere. Utgangspunktet til Cecilie var tilknytningsteorien, og hvordan dette påvirker leder-medarbeider-relasjonen.  Her er en kort oppsummering av innslaget: 

Tilknytningsteori er en utviklingspsykologis teori som beskriver dynamikken bak dannelse og utvikling av nære følelsesmessige bånd mellom mennesker. Det sentrale temaet for teorien er at primære omsorgspersoner som er tilgjengelige og lydhøre for et barns behov, legger til rette for at barnet utvikler en følelse av trygghet. Barnet vet at omsorgspersonen er pålitelig og tilgjengelig, noe som skaper en trygg base for at barnet deretter kan utforske verden.​ Mangel på et slikt nært bånd har konsekvenser for opplevelsen av trygghet. Dette påvirker voksnes trygghetsopplevelse på samme måte som det påvirker barn. Tilknytningsteori er en teori for å forstå både barn så vel som voksne og voksne relasjoner. Teorien gir oss flere ting: den forteller oss om universelle prinsipper om trygghet, og den forteller oss noe om hvordan hvilken atferd som må til for at mennesker skal føle seg trygge. Sammenhengen gjelder dermed også for leder-medarbeider relasjoner. Trygge medarbeidere tør og tåler mer. En trygg relasjon til leder fremmer vekst, utfoldelse og arbeidsglede hos medarbeidere. ​Medarbeidere som opplever å ha en trygg relasjon til lederen sin, presterer bedre over tid, har lavere sykefravær og får brukt seg selv på̊ en bedre måte i arbeidslivet.​ Ledere blir ytterligere selv påvirket gjennom at ledere som opplever tilhørighet og å være «innafor» i gruppen hen leder, også presterer bedre i lederrollen.  

Oppsummert konkluderte Cecilie med at det viktigste lederoppdraget ledere har i disse krevende og uforutsigbare tidene er å få med seg folk, og lykkes med effektiv endring og omstilling. Trygge relasjoner er helt grunnleggende forutsetning for å lykkes med å mobilisere håp og handlekraft blant medarbeidere.  
 

Øivind Bjørnson  

Øivind Bjørnsons innlegg «Å lede i usikre tider» handlet om den gode lederen og ansvaret som følger med en lederrolle. Virksomheter har og tar samfunnsansvar i 2022. Det er en forventet at ledere handler på en sosialt ansvarlig måte for å ha en positiv innvirkning på verden. Dette ansvaret tilsier at lederskapets formål er betydelig mer enn maksimering av profitt til eiere og ansvar for strategi, drift og ansatte. Trippel bunnlinjepraksis, tilsier at du som leder i tillegg er forpliktet til å ta ansvar for dine vurderinger, beslutninger og hvilken effekt de har på samfunnet, miljøet, bærekraften og fortjenesten. Oppsummert med de tre P`ene "Profit, People and Planet".  I lyset av økte krav til lederskap har temaene mestringskraft blitt aktualisert. Den gode lederen håndterer det betydelige ansvaret. De utvikler robusthet til å håndtere krevende hverdager samt styrker egen kapasitet og tilpasningsdyktighet til å stå i press over tid. Ledere med høy mestringskraft er bedre ledere enn dem som kjenner på stress, nedstemthet og indre uro. Disse lederne har det bedre med seg selv og andre, de presterer bedre og leverer bedre resultater.   

Under høyt press ser vi at de er fleksible, de har evnen til å ta inn informasjon, bruke ervervet kunnskap og erfaring i egen problemløsning og de lærer kontinuerlig. I tillegg har de et stabilt stemningsleie og bruker hele atferdsregisteret sitt i eget lederskap. Resiliente ledere har støttende omgivelser i familie, på fritid og på jobb. De kjenner seg selv godt, og setter av tid til å kjenne etter hvordan egne og andre sine forventninger påvirker deres følelser, tanker og atferd. Å ha mestringskraft vil si at du er emosjonelt og kognitivt robust. Individuelle trekk som påvirker din mestringskraft kan være optimisme, god selvfølelse, gode sosiale evner og kreativitet. Din familie sine ressurser, ditt sosiale nettverk og støttende forhold i nærmiljø er også viktige rammebetingelser for å forsterke og utvikle din mestringskraft i din hverdag som leder. I møte med nåtidens og fremtidens utfordringer er god ledelse et konkurransefortrinn. Dette stiller krav til oss i Bjørnson som arbeider med å vurdere og utvikle ledere, samt det setter krav til dagens ledere.  

Etter god gjennomføring av Bjørnsonkonferansen i år har vi allerede startet planleggingen av neste konferanse. Vi setter pris på alle tilbakemeldingene vi har mottatt fra årets deltakere – viktig input i arbeidet med å sy sammen Bjørnsonkonferansen 2024.  

 

RELEVANT

AKTUELT

Some%20Jul
Bjørnsonkonferansen 2022
De krevende utfordringer en rekke virksomheter står foran i dag er med på å gjøre god ledelse med evne til omstilling viktigere enn noen gang. Tema som energi, miljø og klima, forsyningssikkerhet og krig i Europa er topp-aktuelle. Disse tok opp på årets Bjørnsonkonferanse 10. november "God ledelse i krevende tider".
Bjørnsonkonferansen 2022

AKTUELT

IMG_9133
Bjørnsonkonferansen 10. november: God ledelse i krevende tider
Mange virksomheter står foran krevende utfordringer. God ledelse med evne til endring og omstilling er viktigere enn noen gang. Hvis du som leder er opptatt av å gå foran, er årets Bjørnsonkonferanse stedet for deg. På programmet står viktige og topp-aktuelle tema presentert av flere eksperter innen ledelse og omstilling. Blant annet vil Per Espen Stoknes professor med doktorgrad i grønn økonomi fortelle deg hvordan du lykkes med lønnsom klimaomstilling. Sjekk ut hva Per Espen vil snakke om på konferansen, og meld deg på!
Bjørnsonkonferansen 10. november: God ledelse i krevende tider

AKTUELT

Forside%20program
HAALAND AKADEMIET - ET UNIKT TILBUD TIL NÆRINGSLIVSLEDERE!
Haaland Akademiet 2021/2022 ble en stor suksess, med innholdsrikt program og en givende arena for lederutvikling og nettverking.
HAALAND AKADEMIET - ET UNIKT TILBUD TIL NÆRINGSLIVSLEDERE!

AKTUELT

mai-1573
Faglig påfyll og gode lederråd direkte fra Studio Bjørnson
Pandemien har forsterket fokuset på omstilling og ledelse. I Bjørnson Organisasjonspsykologene følger vi opp, og etablerer Studio Bjørnson. Det er vår nye satsing på aktuelle ledertema, sendt som webinar, podcast eller fra studio.
Faglig påfyll og gode lederråd direkte fra Studio Bjørnson

AKTUELT

ob
Klar for 3000 nautiske mil for å skape oppmerksomhet om arktiske strøk
Med Bjørnson Organisasjonspsykologene som samarbeidspartner, har de kastet loss og satt kursen mot nord. Målet er å dokumentere og skape engasjement omkring sårbare og livsviktige arktiske strøk. Ekspedisjonsleder Andreas B. Heide og hans besetning om bord på seilbåten Barba har store ambisjoner for turen.
Klar for 3000 nautiske mil for å skape oppmerksomhet om arktiske strøk

AKTUELT

Bj%C3%B8rnson%2020%20%C3%A5r%20januar%202021%20Ingrid%20og%20%C3%98ivind
2020 et godt år for Bjørnson, styrket posisjon og nye kontrakter
Et krevende år for store deler av næringslivet til tross: Bjørnson Organisasjonspsykologene avsluttet 2020 med gode resultater. Posisjonen er styrket, slår daglig leder Ingrid Ottesen fast, og viser til nye kontrakter innen leder- og organisasjonsutvikling med bransjeledende kunder som Lyse og Gassco.
2020 et godt år for Bjørnson, styrket posisjon og nye kontrakter

AKTUELT

june
Klar for Bjørnson etter 25 års erfaring med ledelse
Hun har 25 års fartstid som leder, og har erfaring fra alt fra oppstartselskaper til internasjonale konsern. June K. Lima kjenner utfordringene innen finans, energi, eiendom og salg og service, for bare å ha nevnt noe. I dag har hun sin første arbeidsdag i Bjørnson Organisasjonspsykologene.
Klar for Bjørnson etter 25 års erfaring med ledelse

AKTUELT

Jubileum og sterkere posisjon enn noen gang
20 år med spisskompetanse innen organisasjonspsykologi og ledelse. For Bjørnson Organisasjonspsykologene er 2021 en milepæl. Selskapet jubilerer, og står sterkere enn noen gang som leverandør til en rekke bransjeledende virksomheter.
Jubileum og sterkere posisjon enn noen gang

AKTUELT

businessbilder12
Alle snakker om psykologisk trygghet – men hvordan skaper du det egentlig?
Alle snakker om psykologisk trygghet – men hvordan skaper du det egentlig?

AKTUELT

kyrrek
Usikre tider gir store muligheter for kreative og nytenkende ledere
Statlige ordninger og kriselån til tross: Koronapandemien vil gjøre at verdiskapingen og veksten i næringslivet flater ut og kan hende går i minus. En av de største usikkerhetsfaktorene er at vi ikke vet hvor langt ned vi skal før kurven igjen vender oppover.
Usikre tider gir store muligheter for kreative og nytenkende ledere

AKTUELT

Gode råd i krise - Led deg selv og andre trygt i utrygge tider
På mange måter har vi aldri vært så alene og samtidig så felles ansvarlige som nå. Felles ansvarlige for å redusere utbredelsen av koronaviruset. Dette har motivert oss i Bjørnson Organisasjonspsykologene til etablere en liten ressursbank som inneholder gode råd til hvordan vi kan stå bedre gjennom denne krevende situasjonen, hver for oss og sammen. Som leder og menneske. Vi håper dette kan være til støtte og inspirasjon for deg i en krevende tid.
Gode råd i krise - Led deg selv og andre trygt i utrygge tider

AKTUELT

Cecilie%20mars%2020
Opplever du koronafrykt? Her er psykologens råd til å takle «emosjonell kidnapping"
Opplever du koronafrykt? Her er psykologens råd til å takle «emosjonell kidnapping"

AKTUELT

%C3%B8b
Vil skape tryggere ledere
Når sjefen er trygg i sjefsrollen, blir det lettere for ansatte å dele bekymringer og ta opp mangler. Dette blir tema under årets Bjørnson­konferanse som avvikles mot slutten av året.
Vil skape tryggere ledere

AKTUELT

JTI%2004_09_2019
Forstå arbeidspreferanser - skap prestasjonsglede og resultater!
Verktøyet Jung Type Index (JTI) er et nyttig verktøy for å bli mer bevisst arbeidspreferanser. Brukt som en del av systematisk kompetanseutvikling gir JTI innsikt i hva som skaper prestasjonsglede, bedrer relasjoner og styrker måloppnåelse.
Forstå arbeidspreferanser - skap prestasjonsglede og resultater!

AKTUELT

Alt_4%20NATIVE%20annonse_2dag_695
Trygge ledere leder bedre!
God ledelse gir resultater. I et arbeidsliv preget av løpende endring og omstilling, blir virksomhetens evne til å håndtere og prestere under usikkerhet et stadig viktigere konkurransefortrinn. Medarbeidere som er trygge, takler usikkerhet og endring bedre. De er mer motiverte, endringsvillige og produktive, og gir et større bidrag til virksomhetens måloppnåelse.
Trygge ledere leder bedre!

AKTUELT

pointresources_ringhorne1
Vår Energi med 3-årig kontrakt til Bjørnson Organisasjonspsykologene
I 2019 ble Bjørnson Organisasjonspsykologene tildelt en 3-årig kontrakt på lederutvikling for Vår Energi. Bjørnson fikk kontrakten i en nasjonal anbudskonkurranse.
Vår Energi med 3-årig kontrakt til Bjørnson Organisasjonspsykologene

AKTUELT

IO%20web%20slide%20NY_191
Bjørnson Organisasjonspsykologene får millionstøtte fra Forskningsrådet
Bjørnson Organisasjonspsykologene får flere millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet til utvikling av en lederutviklingsapp, som skal gi bedre medarbeideroppfølging, mer motiverte og produktive medarbeidere. I prosjektet vil Bjørnson samarbeide med Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.
Bjørnson Organisasjonspsykologene får millionstøtte fra Forskningsrådet

AKTUELT

Økt mangfold bidrar til god ledelse
Ledelse handler om å trå utenfor komfortsonen, og det får deltakerne trent på når de møtes på programmet Kvinner viser vei.
Økt mangfold bidrar til god ledelse

AKTUELT

ALT%203%20io%20br%20%C3%B8b
Kultursjef i Risa Gruppen fikk Bjørnsons inspirasjonspris 2018!
-”I Risa spiser vi pizza, ikke biff. For i Risa så deler vi»! Sa Bjørn Risa i sitt innlegg på Bjørnsonkonferansen. En halvtime brukte han på å gå gjennom «70 år med Risa - på godt og vondt!" 80 lysark på 30 minutter. En spennende historie levert i et forrykende tempo, av en kultursjef med engasjement og glimt i øye.
Kultursjef i Risa Gruppen fikk Bjørnsons inspirasjonspris 2018!

AKTUELT

Ingrid_191
Rigg for vekst
Bedrifter som investerer i utvikling av ledere og ansatte blir attraktive for flinke folk. Organisasjoner med god læringsevne er bedre rustet til å gripe forretningsmuligheter i nedgang og oppgang.
Rigg for vekst

AKTUELT

Ane%20alt_%202%20(nr_13)
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen
I kjølvannet av #metoo er seksuell trakassering kommet på dagsorden. Psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ane Johnsen Lien, oppfordrer til en diskusjon om hvordan man ønsker arbeidsplassen skal være. Når det fremkommer opplevelse av seksuell trakassering i arbeidsmiljøundersøkelser, så betyr ikke det at intensjonen har vært å trakassere noen. Men det innebærer å reise et rødt flagg, og at dette er noe man må se på og snakke om.
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen

AKTUELT

Cecilie%20Thorsen_Politilederen
Varsling – et lederansvar
Hvorfor kan varslingssaker ramme så hardt? Hvorfor er noen «størst» på varsling? Hvor viktig er lederens rolle i varslingssaker? Dette var spørsmålene psykologspesialist Cecilie Thorsen stilte i begynnelsen av sitt innlegg på politilederkonferansen på Gardermoen i mai. Og vi tok en prat i etterkant for å få utdypet noen av punktene og for å få et bredere perspektiv på varslingsproblematikken fra et annerledes ståsted.
Varsling – et lederansvar

AKTUELT

Prestasjonsmotivasjon!
AMI gir økt innsikt i hva som motiverer medarbeidere og ledere til gode prestasjoner over tid. Kunnskap om motivasjonsdrivere som får den enkelte til å prestere på sitt beste er viktig for å kunne utøve målstyrt prestasjonsledelse og oppnå en bærekraftig prestasjonskultur.
Prestasjonsmotivasjon!

AKTUELT

enquete
Viktige perspektiver på det digitale skiftet
Ny teknologi og fokus på digitale løsninger stiller store krav til ledelse. Skal lederne klare utfordringene, må de tenke og arbeide på nye måter, både internt i bedriften og utad. Det var blant konklusjonene under Bjørnsonkonferansen 2017.
Viktige perspektiver på det digitale skiftet

AKTUELT

Bj%C3%B8rnsons%20Lederpris_pressemelding%20
Bjørnsons Lederpris 2017
Sjur Svaboe har fått Bjørnsons Lederpris for 2017. Svaboe, som er styreformann i Biolink Group og mannen bak blant annet Medpalett og Medox, har unike egenskaper som leder og forretningsutvikler, het det i begrunnelsen da daglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ingrid Ottesen, delte ut prisen.
Bjørnsons Lederpris 2017

AKTUELT

Aktuelt%20BK2017
Alt klart for Bjørnsonkonferansen
Deltakere og foredragsholdere er klare for Bjørnsonkonferansen 2017 som går av stabelen onsdag 15. november. Arrangementet har toppledere som målgruppe og årets tema er ledelse i det digitale skiftet.
Alt klart for Bjørnsonkonferansen

AKTUELT

connect%20vekst%20aktuelt%20juli
Skal bedriften lykkes, må mennesker og kultur fungere
Kampen om kundene og markedsandelene er tøff. Vinnerne er bedrifter som henger med på innovasjon og utvikling, og som tar steget inn i en mer digital arbeidsdag. Skal du ha suksess må du imidlertid ha fokus på en av de viktigste driverne bak vekst og utvikling - menneskene i organisasjonen.
Skal bedriften lykkes, må mennesker og kultur fungere

AKTUELT

Aktuelt%20H%C3%85
Gode ledere gir gode barnehager
Ikke noe er viktigere for oss enn ungene våre. Å legge grunnlaget for et godt liv, begynner allerede i barnehagen. Det vet barnehagesjef Hildegunn Sørfonn Husveg i Hå kommune. Sammen med dyktige medarbeidere og med Bjørnson Organisasjonspsykologene på laget, sørger hun for at de yngste har det godt.
Gode ledere gir gode barnehager

AKTUELT

gunnars
Klare forventninger gir trygge medarbeidere
Er du leder, er du kanskje en av dem som synes det er vanskelig å legge jobben fra deg når arbeidsdagen er over. Flyter arbeidet over i privatlivet, kan du lett oppleve stress og konflikter. Mange har det nettopp slik, forteller Gunnar Schaefer, sr. konsulent og ny partner i Bjørnson Organisasjonspsykologene.
Klare forventninger gir trygge medarbeidere

AKTUELT

lederraad
Lederne opptatt av tydelige mål og gode relasjoner
Felles identitet i organisasjonen er viktigere enn noen gang. Å stå sammen bidrar til å styrke motivasjonen hos medarbeiderne. Det var en av konklusjonene under det såkalte Lederrådet i forbindelse med Bjørnsonkonferansen 2016.
Lederne opptatt av tydelige mål og gode relasjoner

AKTUELT

erikdale
Kruse Smith topper pallen med bransjens dyktigste folk
Lederne går foran når nye mål skal nås. Det er strategien i Kruse Smith som både vil sikre og styrke posisjonen som entreprenør. Samarbeidet med Bjørnson er en viktig del av satsingen.
Kruse Smith topper pallen med bransjens dyktigste folk

AKTUELT

IMG_2534
Slik løser du konflikten
For mange av oss er det noe av det vanskeligste vi kan oppleve. En konflikt er krevende, enten den oppstår på jobb eller i andre sammenhenger. Den stjeler energi, kan sette dype spor og er ødeleggende. Ta grep snarest mulig, anbefaler Ane Johnsen Lien, psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson.
Slik løser du konflikten

AKTUELT

gjesdal_ny
En kommune i vekst trenger ledere som leverer
Ordfører Frode Fjeldsbø (til venstre) og rådmann Knut Underbakke utgjør et sterkt lederteam i Gjesdal.

Gjesdal er en kommune i utvikling. Det handler om smart bruk av energi og teknologi, en effektiv kommuneadministrasjon, engasjerte innbyggere og sterk identitet. Kort sagt alt det som skaper et godt sted å bo og arbeide. Kommunen er en del av regionens Smart City-satsing, og har store ambisjoner for framtiden!
En kommune i vekst trenger ledere som leverer

AKTUELT

FullSizeRender
Det er nå vi trenger ledere som stiller krav og tar tak
Det er tøffe tider i arbeidslivet. I Rogaland alene er over 10.000 personer arbeidsledige. Det som for få år siden var et stramt arbeidsmarked hvor medarbeiderne nærmest kunne velge og vrake i tilbud, er tørket inn til et marked som trolig aldri når samme, gamle høyder igjen. Den kanskje viktigste suksessfaktoren for at det likevel kan skje, er god ledelse. Nå er tiden inne for å satse enda mer på lederutvikling i Rogalandsbedriftene.
Det er nå vi trenger ledere som stiller krav og tar tak

AKTUELT

IO%20web%20slide%20NY_191
Søkelys på ledelse i omstilling under ONS
Knapt noen gang har utfordringene innen olje og gass vært større enn i dag. Vekslende oljepris og fokus på kostnader kombinert med viktigheten av fortsatt nyskaping, stiller store krav til næringen. Bedrifter som investerer i ledelse, står bedre rustet til å møte omstillingen.
Søkelys på ledelse i omstilling under ONS
Rogaleder
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere.

Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn
Rogaleder