businessbilder7

Foredrag

Bjørnson tilbyr seminarer og foredrag innen ulike arbeidspsykologiske tema. Oversikten nedenfor viser noe av det mangfold vi kan tilby. Vi kan levere både enkeltforedrag eller foredragsrekker bestående av ulike tema. Dersom det er tema som er spesielt aktuelt for din organisasjon vil vi i dialog med deg kunne skreddersy og tilpasse tema til deres situasjon og hverdag.

Eksempler på tema:

Kommunikasjon og samarbeid
God, enkel og tydelig kommunikasjon er viktig for organisatorisk suksess. Kommunikasjon kan være en nøkkel til forståelse for hvorfor arbeidsprosesser sporer av. Enkelt sagt er resultatet av dårlig kommunikasjon ofte reduserte resultater. Endring i kommunikasjon bør alltid ta utgangspunkt i en kartlegging av samt økt bevissthet rundt måten man faktisk kommuniserer med hverandre på. Derifra handler endringen om å finne andre, mer effektive måter å kommunisere med hverandre på. Eksempler på overskrifter i et foredrag om kommunikasjon kan være; "Hvordan kommuniserer vi under press?", eller "Hvordan gjennomføre vanskelige samtaler, og hvorfor er de så vanskelige?".

Stress og stressmestring
En tydelig trend i nasjonale arbeidsmiljøundersøkelser er at arbeidstakere opplever økende grad av stress forbundet med arbeid. En stor andel av arbeistakere opplever også at dette får tydelige konsekvenser utenfor arbeidsplassen. Stress som fenomen er ikke bare et anliggende for den enkelte arbeidstaker, men har komponenter av ansvar som berører den enkelte, avdelingen, bedriftens ledelse og organisasjonen som helhet. Det samme gjelder forebygging og behandling av fenomenet. Bjørnson skreddersyr tilnærmingen til temaet i forhold til hvordan fenomenet gjør seg gjeldende for din organisasjon eller avdeling. Eksempel på overskrifter i et foredrag om stress kan være; "Hva er de tidlige symptomene på stress og hvordan reagerer kroppen?", "Hvordan legge til rette for et stressforebyggende arbeidsmiljø i din avdeling?" eller "Hvordan håndtere eget og dine medarbeideres stress?".

Mobbing på arbeidsplassen
Problematikk relatert til mobbing er desverre ikke et ukjent fenomen i norsk arbeidsliv. En rekke forskere har lenge hevdet at mobbing på arbeidsplassen er en av våre største psykososiale arbeidsmiljøproblemer. Mobbing dreier seg i hovedsak om vedvarende plaging og trakassering av en person, og ikke om enkeltstående konfliktepisoder og ubehageligheter. Mobbing er et sammensatt sosialt fenomen med en lang rekke ytringsformer og årsaker. Bjørnson kan presentere ulike perspektiver på mobbing og skille mellom hvilke faktorer som ligger til rette for, og hvilke faktorer som vedlikeholder og intensiverer konflikter på arbeidsplassen. Eksempel på overskrifter i et foredrag om mobbing kan være: "Hva er årsaken til at mobbing på arbeidsplassen forekommer og hva utløser den?" eller "Hvilke konsekvenser har mobbing for individet, avdelingen og organisasjonen?"

Rusproblematikk på arbeidsplassen
For mange yrkesgrupper er rusproblematikk ofte den problemstillingen man ser, men ikke våger å snakke om. Noen yrkesgrupper er pålagt strenge rutinemessige kontroller i forhold til dette, men ikke alle. Forskning har vist at mer enn 100 000 nordmenn er i jobb med et alkoholproblem. Konsekvensene av dette kan være store både i form av risikoatferd, tap av selvrespekt og økonomiske utgifter både for individet og organisasjonen. Eksempler på overskrifter i et foredrag om rusproblematikk på arbeidsplassen kan være; "Hvordan møte kollegaer med rusproblem?" eller "Hvorfor blir noen rusmisbrukere, og hva er faresignalene?".

Konflikter på arbeidsplassen
Uenighet og sunn, konstruktiv meningsbrytning på arbeidsplassen er et av flere verktøy i den kreative arbeidsprosessen. Noen ganger utvikler meningsbrytninger seg så langt at en eller flere av partene opplever negative, følelsesmessige konsekvenser. Vi har da med en konflikt å gjøre. Slike meningsbrytninger som ikke løses og får utvikle seg til konflikter, handler i mange tilfeller om behov hos den ene eller flere parter som ikke blir møtt. Det er viktig å skille mellom bakgrunnen for at konflikter oppstår og hva konflikter etterhvert handler om. Bjørnson kan tilføre din organisasjon kunnskap og informasjon om hvordan og hvorfor konflikter oppstår og utvikler seg på arbeidsplasser. Eksmpler på overskrifter i et foredrag om konflikter på arbeidsplassen kan være; "hva er konfliktens dynamikk?" eller "Hvordan skape et miljø som forebygger konflikter?".

Salgstrening
Av erfaring vet vi at skillet mellom en selger som generer verdi for bedriften og en mindre god selger ofte er et resultat av flere faktorer. Noen slike faktorer ligger utenfor selgerens påvirkningsområde, mens andre ligger innenfor rekkevidde. Uavhengig av dette vet vi at disse like fullt er faktorer en selger må forholde seg til, og nøkkelen til jevnt salg og jevn verdiskapning ligger i måten en gjør dette på. Det som ofte hindrer en god selger i å realisere sitt fulle potensial er en rekke mentale sperrer han/hun skaper for seg selv og sin tilnærming til salgssituasjonen. Gjennom kurs og/eller treningsprogrammer levert av Bjørnson økes selgerens bevissthet på egen tilnærming til disse faktorene. Vi etablerer også mer realistiske og hensiktsmessige tilnærminger gjennom trening og oppfølging.

Varsling på arbeidsplassen
Varsling er et tema som i de senere år har fått økt oppmerksomhet i media og samfunnsdebatt, og etter hvert også innenfor organisasjons psykologi. En rekke problemstillinger har blitt undersøkt; Hva skal vi forstå ved varsling, hva er en varsler, og hva skiller en varsler fra en arbeidstaker som tar opp kritikkverdige forhold med sin leder? Bjørnson holder seg til enhver tid oppdatert på den nyeste forskningen på området, og kan hjelpe din bedrift til å øke sin kunnskap om varsling og varslings atferd samt komme med innspill om hvordan man kan bygger opp et effektivt varslingssystem i organisasjonen din.

Lederutfordringer, prestasjonskultur og økte prestasjoner
Ledelse er å oppnå resultater gjennom andre. God ledelse handler om å oppnå godt samspill mellom mennesker, og ta ut den merverdien dette gir. Både i form av økte prestasjoner, økt trivsel og økt lønnsomhet. Bjørnson har i flere år levert skreddersydde lederutviklingsprogram som har gitt økte prestasjoner og økt trivsel hos våre kunder. Vår målsettting er å støtte lederne i arbeidet med å balansere tiltak som stimulerer til både kortsiktig og langsiktig vekst og som sikrer lønnsomhet. For å sikre økte prestasjoner må medarbeiderne oppleve at lederne etablerer tillit, trivsel og trygghet i møte med sine medarbeidere. Eksempel på overskrifter i foredrag om ledelse og økte prestasjoner kan være; "Strategiarbeid og målsetting som prosess i ledelse", "Fra transaksjonsledelse til transformasjonsledelse", "Situasjonstilpasning som lederstrategi", "Lederen som rollemodell" eller "Rolleforventninger og forventningsstyring".

 
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin