– Er ledelse et konkurransefortrinn for dere?
istock 000016999334small

Rogaleder 2014

Hvordan påvirker ledelse medarbeiderengasjement, og hvordan navigerer ledere i regionen seg gjennom endringsprosesser? Dette er to av de sentrale spørsmålene vi ønsker å få svar på i årets Rogalederundersøkelse.

Rogalederundersøkelsen gjennomføres i regi Bjørnson i samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger-region og er den tredje i rekken siden 2009. Formålet er å få økt kunnskap om ledelse og lederbehov i Rogalandsbedrifter. Til nå har ca 4000 personer og 90 bedrifter deltatt i Rogalederundersøkelsen. Årets undersøkelse har oppstart i juni og varer ut august. De samlede resultatene vil bli presentert i slutten av oktober. Bedriftsrapporter vil bli distribuert fortløpende. Det er kostnadsfritt å delta på Rogalederen og deltakende bedrifter vil motta en individuell bedriftsrapport. Meld på din bedrift innen 31. august på rogalederen@bjornson.no
 

Tidligere resultater

Rogaleder ’12 viste at Rogaledere generelt skårer høyt på ledelse. Både norske og utenlandske medarbeidere har en tendens til å vurdere norske ledere noe bedre enn utenlandske ledere på områdene kulturbygging, målstyring, involvere medarbeidere, samarbeid, tilbakemelding og endringsevne.
 
De lederferdighetene som ble ansett som viktigst for medarbeidere i Rogaleder ’12 undersøkelsen var: tilbakemeldinger, målstyring og motivasjon. Motivasjon, målstyring og planlegging var også de ferdigheter som hadde størst gap mellom ønsket og opplevd ledelse.

Et område som ble kartlagt var hvordan utenlandske arbeidstakere opplevde norske ledere. Vi fant at norske medarbeidere jevnt over stiller høyere krav til sine ledere enn utenlandske medarbeidere. Kvinnelige og mannlige ledere ble vurdert relativt likt på lederferdigheter. Kvinnelige medarbeidere stilte de høyeste kravene til ledere. Ansatte som selv hadde lederansvar vurderte sine ledere bedre enn medarbeidere uten slikt lederansvar.

Medarbeidere i Olje- og gass virksomheter krevde minst fra sine ledere. I Bygg og anlegg fantes det store forskjeller mellom ønsket og faktisk ledelse. Medarbeidere innen utdanningssektoren krevde mest, og IT/telekommunikasjon kom høyest ut på samsvar mellom ønsket ledelse og faktisk opplevd ledelse.
 

Mer om innhold i Rogaleder ´14

Grunnlaget for resultatene i Rogalederundersøkelsen er hvordan ansatte vurderer sin nærmeste overordnede leder på sentrale lederferdigheter, og hvor viktig de opplever at de ulike lederferdighetene er. De totalt 12 ferdighetene fordeler seg på to dimensjoner; oppgaveorienterte og relasjonsorienterte.
 

Relasjonsorienterte ferdigheter

Omhandler i hvor stor grad lederen etablerer og opprettholder et godt personlig forhold til sine medarbeidere ved å bygge en støttende kultur, motivere og anerkjenne bidrag, legge til rette for gode samarbeidsforhold, bygge relasjoner utenfor organisasjonen, opptre støttende ved å gi tilbakemeldinger samt inneha ferdigheter i selv å ta tilbakemeldinger og utvikle sitt lederskap. Følgende sorterer under relasjonsorienterte ferdigheter:

Kulturbygging – Skaper og formidler en visjon for organisasjonens fremtid. Skaper engasjement for endringsprosesser og er en rollemodell for organisasjonens verdier.

Motivasjon - Skaper entusiasme for arbeidsoppgavene og forpliktelse til å oppnå definerte mål.

Utvikle samarbeidsrelasjoner - Skaper et arbeidsfellesskap som medlemmene trives med å jobbe i. Håndterer uenigheter og konflikter, fungerer som en støttespiller for gruppen og fremmer samarbeid.

Nettverksbygging - Utvikler og vedlikeholder faglige og sosiale kontakter med mennesker som det er viktig å ha et godt forhold til, både i og utenfor organisasjonen. Benytter nettverket aktivt til nytte for organisasjonen.

Tilbakemeldinger - Anerkjenner medarbeidernes prestasjoner og setter grenser for uønsket adferd. Gir konkrete tilbakemeldinger på medarbeidernes prestasjoner.

Egenutvikling - Har innsikt i egne styrker og utviklingsområder og søker tilbakemeldinger fra medarbeiderne på egne lederferdigheter. Er opptatt av å utvikle seg som leder og søker å tilpasse sin lederstil etter medarbeidernes og organisasjonens behov.
 

Oppgaveorienterte ferdigheter

Omhandler i hvor stor grad lederen organiserer og planlegger gruppens aktiviteter, fatter beslutninger, følger opp mål, delegerer ansvar, identifiserer endringsbehov og leder endringsprosesser, kommuniserer oppgaverelevant informasjon. Følgende sorterer under oppgaveorienterte ferdigheter:

Målstyring - Sikrer at medarbeiderne har en forståelse for hva de skal gjøre og hva som forventes. Sørger for at roller og ansvar er avklart, og følger opp målene som er satt.

Planlegging – Arbeider systematisk og lager konkrete planer for hva som skal gjøres. Fordeler ressurser hensiktsmessig i forhold til oppgavene. Kommuniserer planene effektivt. Justerer planene og følger opp aktivitetene ved behov.

Handlekraft – Har lett for å ta beslutninger og prioriterer oppgavene effektivt. Er en pådriver i arbeidet som skal gjøres.

Involvering av medarbeidere – Delegerer ansvar i organisasjonen effektivt og nyttiggjør seg medarbeidernes ulikheter i kompetanse. Er opptatt av andres bidrag og følger opp medarbeiderne på aktiviteter.

Endringsevne – Er opptatt av å søke forbedringsmuligheter for organisasjonen og har lett for å tilpasse seg endrede omstendigheter.

Kommunikasjon - Identifiserer medarbeidernes behov for informasjon og kommuniserer effektivt relevant informasjon. Er god til å lede møter og tilpasser sin kommunikasjonsstil etter situasjon.
 

Medarbeiderfaktorer

Rogaleder ’14 vil også se på medarbeiderfaktorer for å se om det er sammenheng mellom medarbeiderengasjement og ledelse. De faktorene vi ser på er tatt fra Bjørnsons medarbeiderundersøkelse, og vil bli analysert opp mot lederferdighetene. Følgende faktorer er inkludert:

Forpliktende organisasjonsengasjement - Forpliktende organisasjonsengasjement er en jobbholdning som innebærer at personen har utviklet en sterk tro på organisasjonens mål og verdier, er villig til å yte mye på organisasjonens vegne og har et sterkt ønske om å fortsette i virksomheten.

Identifisering (alignment) – Her måles hvordan organisasjonens mål samsvarer med medarbeidernes mål, og om medarbeiderne er enig i den retningen organisasjonen tar.

Stabilitet - Her måles medarbeidernes intensjoner om å bytte arbeid og nærværsmotivasjon.
 

Nytteverdi

Rogalederundersøkelsen identifiserer styrker og utviklingsområder for ledelse i din virksomhet og presenterer resultatet i en informativ rapport. Muligheten for benchmark vil gi nyttig informasjon om hvordan din virksomhet ligger an sammenlignet med snittet for andre virksomheter i samme bransje. Alt dette vil være sentral kunnskap i arbeidet med å styrke ledelse som konkurransefortrinn.
 

Bedriftsrapport

Det er mulighet for motta rapport som viser benchmark mot egen bransje og total benchmark. Pris for benchmark rapport er 15 000 eks. mva. Dette inkluderer presentasjon av resultat ved konsulent fra Bjørnson.
 

Hvordan delta?

Påmelding skjer til rogalederen@bjornson.no innen 31. august 2014.

Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin