seleksjon2

Rekrutteringsstøtte

Bjørnson tilbyr rekrutteringsstøtte i fbm ansettelse av ledere og medarbeidere. Vår målsetting er å støtte kunden med å ansette rett person i rett stilling. 

Bjørnson har erfaring med å tilby hele rekrutteringsprosesser, men arbeider ikke med søk etter kandidater i markedet. Dette er for å unngå mulige interessekonflikter og fordi vi generelt ønsker å begrense vår aktivitet til det Bjørnson er spesialister innenfor; Personvurdering og – utvikling. Utover dette kan Bjørnson etter ønske fra kunden, ta ansvar for hele prosesser eller delfaser av rekruttering og lederutvelgelse. Et annet alternativ kan være at Bjørnson fungerer som rådgiver og/eller sparringspartner for oppdragsgivers eget rekrutteringspersonell.

Bjørnson benytter seg av psykometriske tester fra Cut–e og Human Content i seleksjonsprosessen, som alle er godkjente av Det Norske Veritas (DNV). Alle våre psykologer er sertifiserte i bruken av disse testbatteriene.
 

Stadiene i rekrutteringsprosessen

Jobbanalyse – arbeidsgiveren definerer hvilke formelle og uformelle krav som må møtes og hvilke ferdigheter som behøves for å mestre jobben. Stillings­annonse og seleksjon av kandidater baseres på disse tydelige kravene. Jobbanalysen gjøres i samråd med oppdragsgiver.

Testbasert screening på web – Lovende kandidater inviteres til å gjennomføre et sett korte ferdighetstester på web. Arbeidsgiveren mottar en rangert liste over søkerne og kan få tilsendt CV og fritt formulert søknad fra interessante kandidater. Kandidatene som kommer best ut etter søknad og prescreening inviteres til arbeidsgiver for verifisering og intervju.

Verifisering – Finalister som er invitert til intervju kan gjennomføre verifiseringstesting hos arbeidsgiver eller hos Bjørnson. Dette er ytterligere testing under kontrollerte forhold for å undersøke flere ferdigheter og/eller kontrollere for juks.

Intervju – Gjør bruk av søknads- og testresultatene fra de ovenfor nevnte prosessene. Arbeidsgiveren er sikret at søkerne som tildeles verdifull intervjutid, er de som med størst sannsynlighet vil lykkes som ansatte.

Referanseintervju – Et siste ledd i rekrutteringsprosessen er å avstemme informasjonen kandidaten gir om seg selv med informasjon fra referansepersoner. Bjørnson gjennomfører på grunnlag av jobbanalysen et referanseintervju som kan benyttes for grundig avsjekk av forholdet mellom referanse, kandidat og definerte kompetansekrav. 
 

Assessment-senter

Assessment-senter er en systematisk tilnærming som kan gi et solid grunnlag for beslutninger om rekruttering av medarbeidere. For utvelgelse og rekruttering av ledere vil vi anbefale denne metoden fordi den gir et ekstra grundig vurderingsgrunnlag for å bedømme lederkandidater.

En kort definisjonen av et assessment-senter er: ”Et antall personer vurderer et antall kandidater på et antall kompetanser/dimensjoner ved hjelp av et antall bedømmelsesmetoder og verktøy”. Med bedømmelsesmetoder og verktøy menes blant annet psykologiske evne- og ferdighetstester, personlighets profilering, konstruert rollespill- og observasjonsøvelser, jobbprøver og intervjuer. Hele prosessen styres av en overordnet kompetansemodell basert på grundige situasjons- og jobbanalyser.

Assessment-senter gir en mer objektiv tilnærming til seleksjon og rekruttering ved at:
  • Assessorer bedømmer adferd i forhold til relevant jobbanalyse og kompetanseprofil.
  • Gir grunnlag for systematisk å kunne sammenlikne kandidaters prestasjoner opp mot hverandre på bakgrunn av like situasjoner og utfordringer.
  • Fokuserer på utvelgelse av de best egnede kandidater til en gitt stilling eller jobb.
  • Resulterer i en beslutning på hvem man innstiller til eller velger bort i forhold til en stilling.

Bjørnson har bred erfaring med utvikling og gjennomføring av organisasjonsspesifikke assessment-senter for kunder, både til rekruttering/utvelgelse og utvikling. Vi har også god erfaring med bruk av metoden i forbindelse med Management Audit.
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin