kari10

Organisasjonsutvikling

Vi utarbeider og skreddersyr tilnærminger og prosesser når vi støtter våre kunder i arbeidet med å utvikle og styrke deres organisasjoner. Basis er den enkelte kundes situasjon og behov for kartlegging og utvikling. Vi er opptatt av å realisere økte prestasjoner og økt lønnsomhet.

I grensesnittet mellom enkeltmenneskets behov for mening, trygghet, vekst og utvikling og organisasjonens målsettinger og rammebetingelser opplever vi at Bjørnsons kompetanse og erfaring bidrar til å finne de gode løsningene for arbeidsmiljøundersøkelser, stresskartlegging, kulturanalyse m.m.

En utviklingsprosess i regi Bjørnson vil typisk inkludere kartlegging og analyse samt forslag til utviklingstiltak på ulike nivå i organisasjonen. Prosessen vil kunne inneholde følgende faser og innhold:

 
Fase 1: Relasjonsbygging
Læring og utvikling oppnår vi gjennom å åpne opp for nye opplevelser og å lytte til andre mennesker. For å kunne bistå oppdragsgiver på en god måte i utviklingsarbeidet må vi først møte representanter for organisasjonen og gjøre oss kjent med hvor de befinner seg og etablere tillit. I denne fase gjør vi oss kjent med kundeorganisasjon, dens ledere og medarbeidere. I parallell etablerer vi koordineringsfunksjoner og samarbeidsrutiner mellom Bjørnson og oppdragsgiver i forhold til kommende utviklingsarbeid.

Fase 2: Kartlegging og behovsavdekking
I de innledende møtene med oppdragsgiver ønsker vi å få en nærmere forståelse av hva kunden ønsker å oppnå. Vi kartlegger og identifiserer organisasjonens ”her og nå” situasjon, identifiserer kundens ressurser, begrensninger, utviklingspotensial og målsettinger.
Hensikten med alle tilnærmingene er å avdekke både positive og negative forhold for å se hva vi kan forsterke og hva som må videreutvikles. Hvilke verktøy som benyttes i fasen avhenger av den utviklingsprosess enheten har vært gjennom, de kartlegginger som allerede er foretatt og hvor organisasjonen befinner seg. Følgende aktiviteter kan være aktuelle:
 • Metaanalyse. Gjennomgang av relevant kartleggingsmateriale for organisasjon, team og ledernivå.
 • Samtaler og intervju med medarbeidere på ulike nivå i organisasjonen.
 • Observasjon av team og samhandling.
 • Eventuell bruk av kartleggingsverktøy vil basere seg på internasjonalt anerkjente verktøy som tilfredsstiller krav til gyldighet, pålitelighet og normgruppe.
 • Ved behov kan vi også skreddersy egne kartleggingsverktøy og –metoder spesialtilpasset oppdragsgiver.
 
Fase 3: Utarbeiding av utviklingstiltak
Kartlegging av ”her og nå” situasjonen er viktig fordi den danner utgangspunkt for et langvarig samarbeid i forhold til utviklingsaktiviteter. Prinsippet for utviklingstiltak er at de skal bidra til oppfyllelse av oppdragsivers kortsiktige og langsiktige målsettinger.
Vi har lang erfaring og kompetanse i forhold til ledelse- og organisasjonsutvikling, og hvordan denne best kan utøves basert på aktuell situasjon. Organisasjonspsykologene har solid teoretisk og formell kunnskap, samt lang praktisk erfaring i å vurdere, praktisere og lære bort ledelse. Bjørnson har som utgangspunkt at det ikke finnes ”en løsning”, men at de ulike utfordringene som ledere ofte står overfor vil kreve skreddersydde og situasjonstilpassede tilnærminger. Samtidig finnes det mange verktøy innenfor ledelse som kan sette den enkelte leder i stand til å vurdere dette selv. Det er viktig for oss å se, og ta hensyn til, både enkelmennesket og helheten.
 
Nedenfor følger en oversikt over konkrete tiltak som ofte benyttes i fbm utviklingsprossesser:
 • ”Jeg” som leder og lagspiller
 • Økte kommunikative ferdigheter
 • Veiledning
 • Lagspill og samspill
 • Relasjons- og posisjonsledelse
 • Kultur- og verdier som grunnlag for ledelse
 • Arbeidsalliansen
 • Lederveiledning og mentoring
 
Fase 4: Implementering
Bjørnsons målsetting er å implementere tiltak med effekt. Vi er av den oppfatning at effekten bør måles ut fra reell endring i atferd hos ledere og medarbeidere. Vi er derfor opptatt av at de utviklingstiltak som besluttes implementert skal bidra til ønsket endring i adferd hos disse.

Underveis i implementeringsarbeid har vi gode erfaringer med å benytte coaching som virkemiddel i forhold til de lederne som skal ha ansvar for implementeringsprosessen. Bjørnson vil i samarbeid med lederen kunne kartlegge behov for oppfølging og følge opp i henhold til dette. Basert på ansvar og rolle i implementeringsarbeidet vil vi i samarbeid med lederne kunne, for eksempel, etablere personlige utviklingsplaner med konkrete mål knyttet til implementeringsaktivitetene samt behov for støtte under prosessen.

Vellykket implementering forutsetter at vi sammen med oppdragsgiver greier å etablere eierskap og forankring til både utviklingstiltakene og de vurderinger som ligger til grunn for disse. Med vellykket implementering mener vi at tiltakene skal gi en reell forbedring. Alle grepene vi har beskrevet i de ulike fasene skal sikre organisasjonsutvikling i organisasjonens eget tempo. På den måten sikrer vi god modning, og reduserer motstand som ellers kan oppstå.
 

Fase 5: Evaluering og oppfølging
I tilknytning til implementeringsfasen vil vi være opptatt av å evaluere tiltakene som er iverksatt for å sikre at de gir de ønskede effekter. Evaluering vil skje med utgangspunkt i forhåndsdefinerte evalueringskriterier utarbeidet i samarbeid med oppdragsgiver. Underveis og i etterkant vil vi derfor foretrekke å evaluere effekten av de ulike utviklingstiltak og –program i samarbeid med kunde. Slik kan vi fortløpende justere våre leveranser og sikre gjennomgående høy kvalitet og høy måloppnåelse.

Ved endringer i interne og/ eller eksterne forhold vil vi også ta initiativ overfor oppdragsgiver til å diskutere behov for å endre tilnærmingsmåter.
 
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin