bj%c3%b8rn2

Våre verdier - FELT

Bjørnsons kjerneverdier er Fagkunnskap, Engasjement, Lønnsomhet og Tillit. Verdiene er resultat av en grundig kommunikasjonsprosess tilbake til 2007 der både kunder og medarbeidere deltok i arbeidet med å identifisere og foredle selskapets kjerneverdier. Verdigrunnlaget har siden den gang vært veiledende både for drift og utvikling av eget selskap og for leveranser til våre kunder.

Fagkunnskap

Solid psykologfaglig kunnskap er selve fundamentet for Bjørnsons virksomhet. Uansett hvilke produkt- og tjenesteområder vi arbeider med, er dette vårt utgangspunkt.

Alle konsulenter i Bjørnson har autorisasjon som psykolog og er underlagt strenge etiske prinsipper. Krav om kontinuerlig faglig utvikling og spesialisering innen organisasjonspsykologi eller klinisk voksenpsykologi gir en unik garanti om solid faglig forankring for alle våre leveranser.

I forbindelse med gjennomføringen av oppdrag er vi opptatt av å myndiggjøre og sikre kompetanseoverføring slik at kunden over tid selv kan mestre oppgaver og utfordringer uavhengig av Bjørnson, samtidig som det frigjør tid som Bjørnson kan bruke til kompetanseheving i egen organisasjon.

Engasjement


Fremgangsrike organisasjoner har en sak felles: Engasjerte medarbeidere og ledere som trives.

Bjørnson er en engasjert rådgiver og sparringspartner som bidrar til å styrke nettopp dette konkurransefortrinnet for våre kunder. I vårt arbeid benytter vi velprøvde tiltak og metoder som vi vet virker. Tiltakene tilfredsstiller krav til kvalitet og skaper stort engasjement både på medarbeider-, team- og ledernivå. Vi møter våre kunder med støtte, men også med klare forventninger og krav. Med utgangspunkt i kundens faktiske arbeidssituasjon og rammebetingelser identifiserer vi kundens ønsker og behov for utvikling. Slik tilrettelegger vi for et avklart samarbeid, et godt samspill og god ressursutnyttelse.

Bjørnson er opptatt av at oppdragsgiver skal eie utviklingsprosessen og være engasjert i utviklingsarbeidet. Bjørnson bidrar med kompetanse og ressurser og balanserer rollen som støttespiller, kravstiller og fasilitator. Når oppdragsgiver tar eierskap til forbedringstiltak og de vurderinger som ligger til grunn for forslagene, sikres en best mulig forankring og motivasjon for utviklingsarbeidet.

Lønnsomhet


Vi er opptatt av å utvikle løsninger som balanserer organisasjonens målsettinger om organisatorisk vekst og økonomiske resultater og individets behov for mening, trygghet, vekst og utvikling. Vi opplever at Bjørnsons psykologfaglige kompetanse og erfaring bidrar til å finne nettopp de løsningene som gir økt trivsel og økte prestasjoner. Vi er opptatt av å etablere løsninger som er bærekraftige på den måten at de gir en positiv avkastning både for humankapital og pengekapital. Engasjerte medarbeidere som trives skaper de beste resultatene!

Tillit

Forbedring av din organisasjon er vår målsetting. Gjennom tett dialog med våre kunder, i alle faser av våre leveranser, har vi fokus på å skape gjensidig trygghet og tillit. Gode tillitsforhold er en absolutt forutsetning for å få innsikt i kundens problemstilling. Alle konsulenter i Bjørnson er autoriserte psykologer underlagt strenge etiske prinsipper og helselovgivning. Krav om kontinuerlig faglig utvikling og spesialisering innen organisasjonspsykologi eller klinisk voksenpsykologi gir en unik garanti om solid faglig og etisk forankring for alle våre leveranser. Som kunde kan du stole på Bjørnson.

Kombinasjonen av vårt faglige og etiske fundament, vår målsetting om å bidra til økte prestasjoner og å utgjøre en betydelig positiv forskjell vil bidra til å løfte medarbeidernes og ledernes prestasjonsevne til et høyere nivå.
Stokkamyrveien 13, N-4313 Sandnes  |  Telefon: +47 4000 23 43  |  Faks: +47 51 96 11 81  |  E-post: firma@bjornson.no     fb  linkedin